Logo programu Dziecko w świecie wartości, realizowanego w Przedszkolu nr 148 w Warszawie

I Rodzinny Konkurs „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”

Przebieg i regulamin
 1. Organizator konkursu:

Przedszkole nr 148
ul. Kazimierzowska 45
02-572 Warszawa, Mokotów

Osoba koordynująca: Sylwia Brzostek

 1. Konkurs organizowany jest w ramach programu wychowawczego „Dziecko w świecie wartości”, realizowanego w naszym przedszkolu i skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Program „Dziecko w świecie wartości” powstał na bazie bajek dla dzieci i składa się z trzech części, z których każda część skierowana do dzieci określonym wieku. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej naszego przedszkola: http://przedszkole148.waw.pl/dziecko-w-swiecie-wartosci/

 1. Cele konkursu:
 • budowanie systemu wartości u dzieci,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • integracja społeczności przedszkolnej,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności plastycznych,
 • wyrażanie siebie w różnych formach i technikach plastycznych,
 • rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci,
 • czerpanie radości ze wspólnej pracy z rodzicami.
 1. Temat konkursu: praca plastyczna przedstawiająca wartość, jaką jest przyjaźń.
 • Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy dzieci i rodziców z Przedszkola nr 148 w wieku 3 – 6 lat.
 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 3 lata, 4 lata, 5 lat i 6 lat.
 • Uczestnicy – dzieci, wykonują pracę razem z rodzicami, pod ich bacznym okiem lub przy niewielkiej współpracy. Jeden uczestnik może przekazać jedną pracę.
 • Format pracy – A3.
 • Technika pracy dowolna.
 • Forma płaska lub trójwymiarowa.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, pełny adres przedszkola wraz z numerem telefonu i e-mailem oraz nazwę wartości, którą przedstawia.
 1. Termin składania prac upływa z dniem 8 marca 2021 r. (decyduje data otrzymania pracy przez organizatora).
 2. Organizator powoła jury, które zapozna się z treścią wypowiedzi plastycznej, sprawdzi zgodność prac z regulaminem i tematem konkursu, oceni technikę i jakość wykonania.
 3. Kryterium oceny:
 • wkład pracy dziecka,
 • walory artystyczne,
 • zgodność z tematem,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,
 • ogólna estetyka pracy,
 • oryginalność,
 • kreatywność.
 • współpraca z rodzicami.
 1. Autorzy prac otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. Dodatkowo zostaną wyróżnione osoby z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają drobne nagrody:
 • dzieci 3-letnie,
 • dzieci 4-letnie,
 • dzieci 5-letnie,
 • dzieci 6-letnie.
 1. Rodzice przygotowujący dzieci do udziału w konkursie otrzymają podziękowania.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca 2021 r. o godzinie 10:00.
 3. Fotorelacja z rozstrzygnięcia konkursu oraz lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola: http://przedszkole148.waw.pl/
 4. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
 5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest potwierdzeniem wyrażenia przez nich zgody na:
 • nieodpłatne, publiczne wyeksponowanie pracy dziecka, opatrzonej następującymi danymi osobowymi: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, dane placówki przedszkolnej;
 • publikację wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej Przedszkola nr 148 (wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola nr 148);
 • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w oparciu o wyrażoną zgodę, w tym imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, danych placówki przedszkolnej, w celach związanych z organizacją konkursu;
 • administratorem danych, przetwarzanych w celu organizacji konkursu jest Przedszkole nr 148 z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym zakresie są zebrane dobrowolnie przez Organizatora od przedstawicieli ustawowych uczestników. Przedstawiciele ustawowi uczestników są poinformowani o prawie dostępu do treści danych osobowych uczestników i prawie ich poprawiania;
 • przekazanie nagrodzonych i wyróżnionych prac uczestników do dalszego etapu Międzydzielnicowego Konkursu pt. „Dziecko w świecie wartości: Przyjaźń”.
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej Organizatora.