Opis zachowań w sytuacji, kiedy w wydarzeniu na terenie Przedszkola bierze udział osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem

  1. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.426 z późn. zm.) definiuje psa asystującego jako odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo
    w życiu społecznym.
  2. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż. Osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
  3. Przedszkole dopuszcza udział osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem podczas uroczystości przedszkolnych, grupowych, pikników, zebrań z rodzicami i innych grupowych spotkań na terenie placówki, spotkań indywidualnych z nauczycielami lub specjalistami.
  4. Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do określonych miejsc na terenie Przedszkola
    nr 148 w Warszawie, są to: hol i szatnia przedszkolna, sale przedszkolne, gabinet dyrektora.
  5. Wszelką odpowiedzialność za psa asystującego lub psa przewodnika oraz za szkody przez niego wyrządzone ponosi jego właściciel.