MARZEC

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Zoo
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie właściwego toru oddechowego,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie mowy opowieściowej,
 • stymulacja sensoryczna
Dziecko:

 • doskonali sprawność aparatu mowy,
 • układa historyjkę obrazkową we właściwej kolejności,
 • na podstawie historyjki obrazkowej tworzy krótkie opowiadanie,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • prawidłowo odtwarza usłyszany rytm,
 • doświadcza za pomocą zmysłu dotyku i czucia głębokiego
Nasze emocje
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i cudzych,
 • doskonalenie umiejętności słownego i pozasłownego wyrażania uczuć (mimika, mowa ciała, symbole),
 • rozwijanie ekspresji mimicznej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi, kreatywności i logicznego myślenia
Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa uczucia,
 • wyjaśnia, czym są emocje,
 • wyraża uczucia za pomocą mimiki, mowy ciała, symboli,
 • wie, co oznaczają pojęcia pion i poziom, kolumna i wiersz,
 • skupia uwagę na wykonywanym zadaniu,
 • rozumie zasadę gry „sudoku”
Wiosna
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • doskonalenie sprawności motoryki małej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej (świadomości fonologicznej)
Dziecko:

 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulatorów,
 • zna zasady prawidłowego oddychania i potrafi je wykorzystać,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • odzwierciedla ruchem treść opowiadania,
 • sprawnie posługuje się pędzlem,
 • tworzy rymy
Żabki
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wydłużanie fazy wydechowej,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • doskonalenie sprawności manualnej
Dziecko:

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia motoryczne artykulatorów,
 • rozwija sprawność ruchową ciała,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową,
 • prawidłowo oddycha

 

LUTY

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Kolory
 • doskonalenie motoryki małej,
 • usprawnianie artykulatorów,
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
 • rozwijanie słuchu fonemowego,
 • doskonalenie analizy głoskowej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zachęcanie dzieci do zespołowego wykonywani zadań
Dziecko:

 • potrafi wyodrębnić głoski sz, ż, cz w nagłosie wyrazów,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • usprawnia mięsień okrężny warg
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
 • współpracuje w grupie
Serduszkowy zawrót głowy
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na dźwięki,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • doskonalenie umiejętności słownego i poza słownego wyrażania uczuć (mimika, mowa ciała, symbole),
 • utrwalanie umiejętności liczenie od 1 do 10
Dziecko:

 • usprawnia mięśnie w obrębie aparatu mowy,
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych,
 • poprawnie przelicza obrazki od 1 do 10,
 • tworzy sekwencje we właściwym porządku,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela
Sensoryczne zagadki
 • pobudzanie pracy przepony,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie słownika,
 • współdziałanie z dziećmi w zabawie
Dziecko:

 • rozwija koordynację słuchowo-ruchową,
 • wzbogaca doświadczenia zmysłowe poprzez rozpoznawanie dotykiem różnych struktur,
 • rozpoznaje i nazywa wylosowane przedmioty,
 • podaje nazwy określające przedmioty,
 • przestrzega reguł w zabawie
Muzyka dla smyka
 • rozwijanie sprawności artykulatorów,
 • doskonalenie funkcji słuchowo-ruchowych,
 • rozwijanie uwagi i spostrzegawczości słuchowej
Dziecko:

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia artykulatorów,
 • doskonali prawidłowy tor oddechowy,
 • rozwiązuje słowne zagadki,
 • potrafi nazwać podstawowe instrumenty muzyczne,
 • rozpoznaje instrumenty na podstawie wydawanych przez nie dźwięków

 

STYCZEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Balonowe zające
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki artykulatorów (warg, policzków),
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie motoryki małej, precyzji ruchów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • stymulacja sensoryczna,
 • wzbogacanie słownictwa
Dziecko:

 • oddycha, zachowując prawidłowy tor oddechowy,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia motoryczne artykulatorów,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela (tworzy balonowego zająca),
 • poznaje za pomocą zmysłów (polisensorycznie),
 • rozwija zasób słownictwa
Butelkowe zabawy
 • rozwijanie percepcji słuchowej (pamięci i uwagi słuchowej),
 • doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • angażowanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
Dziecko:

 • rozwija zmysł dotyku, słuchu, równowagi,
 • doskonali pamięć słuchową (potrafi zatrzymać w pamięci i odtworzyć sekwencję dźwięków),
 • zna zasady prawidłowego oddychania i potrafi je wykorzystać,
 • umiejętnie współpracuje w grupie
Zgaduj zgadula
 • usprawnianie artykulatorów,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i dotykowej
Dziecko:

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia artykulatorów,
 • buduje zdania poprawne gramatycznie,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • rozwija zmysł dotyku
Pojazdy
 • rozwijanie pamięci i uwagi słuchowej,
 • doskonalenie sprawności aparatu mowy,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej),
 • usprawnianie motoryki małej,
 • stymulacja sensoryczna
Dziecko:

 • bierze udział w ćwiczeniach ruchowych,
 • wysłuchując treści wiersza, potrafi wymienić występujące w nim pojazdy,
 • prawidłowo oddycha,
 • doskonali zmysł dotyku,
 • wykonuje pracę plastyczną

 

GRUDZIEŃ

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Mikołaj
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • stymulacja sensoryczna
Dziecko:

 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
 • doskonali sprawność artykulatorów,
 • odróżnia umiejętność przysysania przedmiotu od dmuchania na przedmiot,
 • doświadcza za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi
Świąteczne symbole
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowej odmiany wyrazów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie koncentracji uwagi,
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań,
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia,
 • stymulacja sensoryczna
Dziecko:

 • stosuje prawidłową formę odmiany wyrazów,
 • umiejętnie współpracuje w grupie,
 • rozwiązuje zadanie na karcie pracy,
 • wzbogaca doświadczenia zmysłowe poprzez różnicowanie dotykiem odmiennych faktur,
 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych
Idą święta…
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • doskonalenie prawidłowego toru oddechowego,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej,
 • rozwijanie słownictwa,
 • przybliżenie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
Dziecko:

 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
 • usprawnia narządy mowy,
 • rozwija percepcję słuchową,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu,
 • wydłuża fazę wydechową, pogłębia oddech,
 • zna zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia

 

LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Makaronowe wariacje
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie motoryki małej, precyzji ruchów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia przedmiotów,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie,
 • wzbogacanie słownictwa
Dziecko:

 • doświadcza za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi,
 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
 • doskonali motorykę małą,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija wyobraźnię,
 • poprawnie liczy przedmioty,
 • układa zdania proste poprawne gramatycznie,
 • tworzy sekwencje we właściwym porządku,
 • stosuje się do poleceń nauczyciela
Tajemnicze pudełko
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i kreatywności,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • stymulacja percepcji słuchowej,
 • usprawnianie motoryki małej
Dziecko:

 • doskonali zmysł wzroku i dotyku,
 • doskonali pamięć wzrokową (potrafi zatrzymać w pamięci układ przedmiotów),
 • potrafi analizować, porównywać i różnicować proste kształty,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
 • rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
Zabawa z wodą
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wzbogacanie słownictwa
Dziecko:

 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową,
 • rozwija sprawność ruchową ciała,
 • rozwija percepcję słuchową,
 • stosuje liczebniki porządkowe,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe oraz mowę opowieściową
Pluszowe misie
 • rozwijanie słownictwa,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch
Dziecko:

 • rozwija sprawność manualną i ruchową,
 • usprawnia motorykę artykulacyjną,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • zna zasady prawidłowego oddychania,
 • prawidłowo posługuje się nożyczkami

 

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Jesienne liście
 • usprawnianie artykulatorów,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • rozwijanie ekspresji mimicznej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • doskonalenie umiejętności kategoryzowania,
 • stymulacja sensoryczna,
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań.
Dziecko:

 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, muzycznych i czerpie z nich radość,
 • interpretuje ruchem słowa piosenki,
 • rozwija ekspresję mimiczną,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija wyobraźnię,
 • współpracuje w grupie,
 • porównuje przedmioty ze względu na wybraną cechę,
 • doświadcza za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi.
Papierowe zabawy
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej,
 • angażowanie do współdziałania z dziećmi w zabawie.
Dziecko:

 • rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • wykorzystuje twórczo niekonwencjonalne przedmioty,
 • umiejętnie współpracuje w grupie,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • wzbogaca doświadczenia zmysłowe poprzez rozpoznawanie dotykiem różnych faktur,
 • rozpoznaje i nazywa rodzaje papieru,
 • rozwija zasób słownictwa,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela.
Deszczowa kraina
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie percepcji słuchowej,
 • usprawnianie motoryki małej,
 • stymulacja sensoryczna.
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • usprawnia motorykę artykulacyjną,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową
 • rozwija percepcję słuchową,
 • doskonali sprawność manualną,
 • rozwija zmysł dotyku.
Owoce jesieni
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów i ich przeliczania,
 • stymulacja sensoryczna,
 • stymulacja percepcji słuchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości i poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności ruchowej ciała
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • wie na czy polega prawidłowy tor oddychania,
 • rozpoznaje owoce jesieni i nazywa je,
 • rozwija sprawność ruchową ciała
 • rozwija wrażliwość w obrębie zmysłu dotyku, równowagi, propriocepcji,
 • potrafi segregować przedmioty, policzyć do 10 i określić liczebność zbiorów,
 • słyszy i prawidłowo realizuje zasłyszany rytm.