Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości”, (P148), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 45.
 2. Placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@dbfomokotow.pl.
 3. Celem przetwarzania danych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników, kontrahentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), czyli wypełnienia obowiązku, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się:
 • ustawa z dnia 14.10.2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy,
 • ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela,
 • ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 • Rozporządzenia MEN z dnia 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes placówki – art.6 ust.1 f) RODO.
 3. P148 nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 4. Placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku, wynikającego z przepisów prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne, wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, które wspiera naszą działalność od strony administracyjno-prawnej, płacowej i księgowej.
 5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Państwa dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są do momentu wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane lub wycofania zgody, która może zostać wycofana przez Panią/Pana* w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora obowiązków wskazanych powyżej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.