Plan pracy logopedy

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Diagnoza logopedyczna Kwalifikowanie dzieci na zajęcia logopedyczne na podstawie przesiewowego badania logopedycznego.

Konsultacje z wychowawcami grup i rodzicami.

Wrzesień – październik
2. Badanie przesiewowe dzieci 6-, 5-, 4-, 3-letnich Badanie przesiewowe obejmuje ocenę:

 • rozumienia mowy,
 • mówienia i wypowiadania się (artykulacja, sprawność narracyjna),
 • sposobu oddychania, połykania,
 • funkcjonowania narządów mowy,
 • budowy narządów mowy,
 • percepcji słuchowej (słuch fizyczny, fonematyczny, analiza i synteza słuchowa, pamięć słuchowa).
Wrzesień – październik
3. Terapia logopedyczna Ustalenie planu terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia indywidualne z dziećmi lub w małych grupach.

Angażowanie rodziców dzieci do realizacji zaleceń logopedycznych w domu.

Cały rok szkolny
4. Działania profilaktyczne Współpraca z nauczycielami, psychologiem i rodzicami:

 • przekazywanie informacji o postępach dzieci w terapii,
 • przekazywanie wskazówek dla rodziców do pracy z dziećmi w domu,
 • spotkania indywidualne z rodzicami, konsultacje,
 • zamieszczanie w kąciku logopedycznym informacji i ciekawych artykułów z zakresu profilaktyki logopedycznej,
 • udostępnianie nauczycielom pomocy logopedycznych, przydatnych w pracy z grupą.
Cały rok szkolny
5. Ewaluacja Systematyczna obserwacja postępów w terapii każdego dziecka.

Dokumentowanie pracy w dzienniku zajęć.

Końcowa diagnoza logopedyczna.

Wydanie zaleceń do dalszej pracy w domu (według potrzeb).

Cały rok szkolny

 

 

Czerwiec