CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień dziecka.
 2. Co w trawie piszczy.
 3. Bezpieczne wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • uświadomienie dzieciom ich praw,
 • wyjaśnienie pojęcia „prawo”,
 • kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych,
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę,
 • poznawanie mieszkańców łąki,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia,
 • utrwalanie zasad postępowania w razie niebezpieczeństwa (powiadamianie dorosłych, telefony alarmowe),
 • kształtowanie pojęcia miary długości,
 • dostrzeganie i określanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • zachęcanie do swobodnej twórczości słownej,
 • kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami,
 • tworzenie kompozycji poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci.

MAJ

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Na wiejskim podwórku.
 3. Moja rodzina.
 4. Polska leży w Europie.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do dbania o zdrowie i prowadzenia higienicznego trybu życia,
 • propagowanie aktywności fizycznej,
 • poznajemy zawody: pielęgniarki, lekarza, kucharza,
 • uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę,
 • zachęcanie do czynnego obcowania ze światem przyrody,
 • poznawanie zwyczajów zwierząt z gospodarstwa wiejskiego,
 • poznanie znaczenia i roli dżdżownicy w środowisku przyrodniczym,
 • wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych,
 • wdrażanie do wyrażania uczuć wobec najbliższych,
 • budzenie szacunku i przywiązania dla bliskich,
 • rozumienie roli mamy i taty w rodzinie,
 • wprowadzenie informacji on Unii Europejskiej (flaga, waluta, hymn, kraje członkowskie)
 • poznanie legendy o Europie,
 • zapoznanie dzieci z maskotką UE Syriuszem,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci podczas zajęć i zabaw,
 • dostrzeganie i określanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • zachęcanie do swobodnej twórczości słownej,
 • kształtowanie pojęć matematycznych – figury geometryczne,
 • doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami,
 • tworzenie kompozycji poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci.

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień i noc.
 2. Malujemy pisanki.
 3. Dbamy o zdrowie.
 4. Kodeks małego ekologa.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci podczas zajęć i zabaw,
 • dostrzeganie i określanie związków przyczynowo-skutkowych,
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dnia i nocy,
 • wprowadzenie pojęć: astronom, globus, luneta, gwiazdozbiór,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodą nieożywioną,
 • zachęcanie do swobodnej twórczości słownej,
 • przybliżanie tradycji świat wielkanocnych,
 • kształtowanie pojęć matematycznych – dodawanie i odejmowanie na konkretach,
 • doskonalenie umiejętności określania i porównywania zbiorów,
 • przybliżenie dzieciom zawodów: pielęgniarki, kucharza, stomatologa,
 • wdrażanie do dbania o higienę jamy ustnej,
 • utrwalanie nawyku prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia,
 • stworzenie kodeksu małego ekologa,
 • doskonalenie umiejętności wycinania nożyczkami,
 • tworzenie kompozycji poprzez łączenie różnorodnych materiałów plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci.

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Kolory.
 2. Instrumenty.
 3. Szukamy wiosny.
 4. Wiosenne porządki.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • utrwalanie kolorów,
 • poznawanie instrumentów,
 • rozpoznawanie dźwięków,
 • aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznanie zwiastunów wiosny,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania,
 • kształtowanie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na dany temat,
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych,
 • zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Woda – źródłem życia.
 2. Woda w przyrodzie.
 3. Życie w wodzie.
 4. Pijmy wodę!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach ruchowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci podczas zajęć i zabaw,
 • uwrażliwianie na różnorodność dźwięków w przyrodzie,
 • poznanie nowych gatunków roślin i zwierząt,
 • wdrażanie do obserwowania zjawisk przyrody,
 • aktywne uczestniczenie w doświadczeniach,
 • nabywanie umiejętności formułowania pytań i wniosków,
 • kształcenie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania,
 • kształtowanie pojęć matematycznych – pojemność naczyń,
 • poznanie właściwości wody,
 • poznanie sposobów wykorzystania wody w codziennym życiu,
 • poznanie zawodów związanych z wodą,
 • przypominanie o konieczności oszczędzania wody i rozumnego nią gospodarowania,
 • utrwalanie wiadomości o obiegu wody w przyrodzie i o stanach skupienia wody,
 • uświadamianie wpływu czystej wody na stan naszego zdrowia i życia zwierząt i roślin.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Bajki i baśnie.
 2. Karnawałowe stroje.
 3. Prezenty dla babci i dziadka.
 4. Czyj to dom?
 5. Zawody.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • ćwiczenia pamięci oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • kształtowanie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na dany temat,
 • wzmacnianie i kultywowanie więzi rodzinnych – Dzień Babci i Dziadka,
 • wdrażanie do poszanowania osób starszych.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Mikołaju, czekamy!
 2. Stroimy choinkę.
 3. Czy to już zima?
 4. Zabawa w teatr.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do współpracy w grupie i pracy zespołowej,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i przestrzegania reguł gry,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • utrwalanie pojęć dotyczących stosunków przestrzennych,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • poznawanie nowych technik plastycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zajęcia otwarte dla rodziców.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Kap, kap, kap.
 3. Jakie to ciekawe!
 4. Jaki jestem?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zapoznanie z matą edukacyjną,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • ćwiczenia pamięci oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat,
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności,
 • poznawanie swoich mocnych i słabych stron,
 • zachęcenie do zdrowego odżywiania.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Pani Jesień.
 2. Droga do przedszkola.
 3. Moja rodzina i ja.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do współpracy w grupie,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy,
 • poznanie niektórych znaków drogowych oraz przypomnienie zasad sygnalizacji świetlnej,
 • kształtowanie świadomości siebie i swojej rodziny,
 • wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na różne tematy,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • wdrażanie do samodzielności i dbałości o porządek,
 • przypominanie zasad regulujących współżycie w grupie oraz zasad bezpiecznej zabawy w ogródku przedszkolnym,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole!
 2. Dzień w przedszkolu.
 3. Znam zwierzęta.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych,
 • zapoznanie z wyglądem sali oraz funkcjonowaniem przedszkola,
 • współtworzenie oraz przestrzeganie umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami (wiejskie, morskie, egzotyczne),
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.