Procedura ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami

  1. Przedszkole zapewnia rozwiązania, pozwalające na bezpieczną ewakuację osób z niepełnosprawnościami:

W zakresie rozwiązań architektonicznych poprzez:

  • zapewnienie drogi ewakuacyjnej, umożliwiającej samodzielne wydostanie się z budynku,
  • umieszczenie odpowiednio dobranych oznakowań i oświetleń ewakuacyjnych,
  • wyznaczenie punktu zbiórki dla osób potrzebujących asysty/pomocy.

W zakresie rozwiązań sprzętowych poprzez:

  • zapewnienie graficznego planu ewakuacji i minimalnej ilości sprzętu do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W zakresie rozwiązań organizacyjnych poprzez:

  • zapewnienie przeszkolenia z zakresu ewakuacji (w szczególności odczytywania sygnałów alarmowych i sposobów wydostania się z obiektu).
  1. W trakcie ewakuacji pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zaleceniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) przy uwzględnieniu obecności w budynku osób z niepełnosprawnościami.
  2. Przedszkole zapewnia asystę wydelegowanego pracownika osobie z niepełnosprawnościami do pomocy podczas ewakuacji z budynku:
  • w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach jest to wyznaczony nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna z grupy, do której dane dziecko uczęszcza,
  • w przypadku rodziców z niepełnosprawnościami lub osób odwiedzających przedszkole jest to dozorca lub woźna wydelegowana przez dyrektora placówki.