Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, zajęcia ruchowe.
Środa: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Czwartek: edukacja matematyczna, przyrodnicza, zajęcia ruchowe.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Owady.
 2. Zabawy podwórkowe.
 3. Nad morzem.
 4. Idą wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integracja grupy, włączanie do zajęć i zadań dzieci obcojęzycznych,
 • tworzenie atmosfery radości podczas działań plastycznych,
 • poszerzanie wiadomości na temat owadów,
 • wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania się w kontakcie z owadami,
 • poznanie i utrwalenie pojęć związanych z morzem,
 • utrwalenie postaw związanych z bezpieczeństwem podczas kąpieli w morzu,
 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku,
 • rozwijanie słownika czynnego dziecka,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach ruchowych,
 • zachęcanie do dłuższych swobodnych wypowiedzi,
 • udział w zabawach ruchowych i muzyczno – ruchowych,
 • wdrażanie do wypowiadania się na podstawie ilustracji,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania dźwięków,
 • poznanie zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie dzieci,
 • wspieranie rozwoju kreatywności i twórczości dziecka,
 • zachęcanie do wypowiadania się,
 • zachęcanie dzieci do aktywności na świeżym powietrzu,
 • zaprezentowanie możliwości spędzania czasu na wolnym powietrzu,
 • ćwiczenie spostrzegawczości, refleksu, sprytu,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad gry oraz czekania na swoją kolej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwój małej i dużej motoryki,
 • wyrabianie u dziecka prawidłowej postawy ciała,
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Majowa łąka.
 2. Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego.
 3. Święto Mamy i Taty.
 4. Święto Dzieci.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci,
 • upowszechnianie przepisów ruchu drogowego,
 • rozwijanie wiedzy oraz wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wyrabianie nawyku prawidłowego zachowania się na ulicy,
 • rozwijanie umiejętności oceniania bezpieczeństwa przedstawianej sytuacji,
 • rozróżnianie podstawowych znaków drogowych,
 • zapoznanie z takimi pojęciami, jak: uczestnik ruchu, pieszy, droga, jezdnia, kierowca,
 • uświadamianie potrzeby znajomości przepisów ruchu drogowego,
 • uwrażliwianie dzieci na przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach,
 • utrwalanie wiedzy na temat sygnalizacji świetlnej,
 • kształcenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo,
 • zachęcanie do spędzania czasu na wolnym powietrzu,
 • tworzenie zbiorów ze względu na określoną cechę,
 • określanie (poprzez stosowanie określenia dużo - mało) ich liczebności,
 • rozwijanie pamięci,
 • zwracanie uwagi na staranność wykonanego zadania,
 • doskonalenie sprawności palców i dłoni,
 • doskonalenie umiejętności sprawnego wypełniania kolorem,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia w parach z biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia skojarzeń do podanych wyrazów,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do sprawiania przyjemności innym poprzez występowanie i przygotowywanie upominków,
 • uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: "mały i duży" oraz dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Kwiecień plecień.
 2. Święta Wielkanocne.
 3. Zwierzęta na wiejskim podwórku.
 4. Nasi Milusińscy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie znaczenia tradycji,
 • poszerzanie wiadomości na temat potraw, przygotowywanych na świąteczny stół,
 • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
 • poznanie wybranych tradycji, związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,
 • budowanie słownika czynnego,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,
 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi zwierzętami wiejskimi,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodą: fauną i florą,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwość i troski,
 • zachęcanie dzieci do obserwowania przyrody oraz zmian zachodzących w związku ze zmianą poru roku.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Piłka - praca metodą projektu.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • stwarzanie przyjaznej atmosfery,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju piłek,
 • przybliżenie historii powstania piłki,
 • poznanie różnych gier, sportów z wykorzystaniem piłek,
 • ćwiczenie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności słuchania,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • nazywanie swojego stanu emocjonalnego,
 • rozpoznawanie emocji,
 • radzenie sobie z porażkami,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zmysłu dotyku,
 • posługiwanie się określeniami: miękka, twarda,
 • poszerzanie umiejętności matematycznych: przeliczanie, segregowanie, określanie wielkości,
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Dziecko w świecie wartości.
 2. Mały bohater.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych,
 • zachęcanie do niesienia pomocy koleżankom i kolegom,
 • zachęcanie dzieci do mówienia o swoich emocjach,
 • wskazywanie i nazywanie wybranych emocji,
 • pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,
 • zapoznanie ze sposobem udzielania pierwszej pomocy: zakładanie opatrunku, pozycja boczna ustalona, resuscytacja,
 • powtórzenie numerów alarmowych,
 • zapoznanie dzieci z prawidłowym sposobem zgłaszania wypadku lub zdarzenia.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Nasze postanowienia noworoczne.
 2. Kim będę, kiedy dorosnę.
 3. Co można robić zimą?
 4. Święto Babci i Dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych,
 • kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich członków rodziny,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • zachęcanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności,
 • budowanie pewności siebie,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie umiejętności rzutu do celu,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,
 • kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby poprzez rytmizowanie, wyklaskiwanie,
 • wspieranie ciekawości i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w parach i małych zespołach,
 • kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Zimno, coraz zimniej.
 3. Idą Święta.
 4. Kończy się już rok.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycjami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną,
 • wprowadzenie radosnej świątecznej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia znaków graficznych i symboli,
 • utrwalanie wiedzy na temat pór roku,
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu - pór roku,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
 • zapoznanie dzieci z baśniami o tematyce świątecznej i zimowej,
 • zapoznanie z wybranymi ptakami zimującymi w Polsce,
 • zachęcanie dzieci do niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • budowanie pewności siebie podczas prezentowania swoich umiejętności w czasie występu gwiazdkowego.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne zabawy.
 2. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 3. Dbam o zdrowie.
 4. Jesienna pogoda.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie przynależności narodowej,
 • poszerzanie wiedzy na temat swojego kraju,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi Polski: godło, flaga, hymn,
 • nauka śpiewu hymnu Polski,
 • integrowanie dzieci,
 • rozwijanie przynależności do grupy przedszkolnej,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność używania zwrotów grzecznościowych,
 • zachęcanie dzieci do niesienia pomocy sobie nawzajem,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność prawidłowego mycia rąk,
 • zapoznanie dzieci ze sposobami zapobiegania chorobom,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • zachęcanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez różnego rodzaju prace plastyczne: lepienie z plasteliny, kolaż, stemple, wycinanki, wydzieranki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • utrwalanie nazw kolorów oraz sposobów mieszania barw,
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji poprzez naukę wierszyków,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: kontynuowanie rytmów, odtwarzanie rytmów, tworzenie zbiorów, liczenie przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych,
 • ćwiczenia słuchu oraz spostrzegania wzrokowego.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Szukamy jesieni w parku.
 2. Co słychać w lesie.
 3. Jesień daje nam warzywa.
 4. Moja rodzina i ja.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodą, wskazywanie i opisywanie oznak związanych ze zmianą pór roku,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi drzewami w parkach,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami leśnymi,
 • zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się, tj. jedzenia warzyw,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie, tj. ubieranie się adekwatnie do pogody,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: liczenie, klasyfikowanie, odtwarzanie rytmów, porównywanie zbiorów,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez różnego rodzaju prace plastyczne,
 • budowanie pewności siebie dzieci oraz integrowanie grupy,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przynależności do grupy.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Mały uczestnik ruchu drogowego.
 3. Wszędzie kropki.
 4. Jestem czyściochem.
 5. Owoce od kuchni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy i zajęcia,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem przedszkola, sal, kącików zainteresowań,
 • stworzenie i utrwalanie kodeksu przedszkolaka,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym,
 • budowanie pewności siebie oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji,
 • zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy,
 • ćwiczenia prawidłowych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych owoców,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności badawczej poprzez doświadczenia,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem,
 • zapoznanie z zawodem strażnika miejskiego,
 • wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach,
 • wskazanie znaczenia noszenia odblasków, dzięki którym uczestnicy ruchu drogowego są bardziej widoczni na drodze, a przez to bardziej bezpieczni,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie reakcji na sygnał wzrokowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci: liczenie, klasyfikowanie przedmiotów,
 • zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem segregacji śmieci: plastik, papier, szkło.