Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, zajęcia ruchowe.
Środa: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia, rytmika.
Czwartek: edukacja matematyczna, przyrodnicza, zajęcia ruchowe.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Nasze postanowienia noworoczne.
 2. Kim będę, kiedy dorosnę.
 3. Co można robić zimą?
 4. Święto Babci i Dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych,
 • kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich członków rodziny,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
 • zachęcanie dzieci do prezentowania swoich umiejętności,
 • budowanie pewności siebie,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie umiejętności rzutu do celu,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,
 • kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby poprzez rytmizowanie, wyklaskiwanie,
 • wspieranie ciekawości i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w parach i małych zespołach,
 • kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Zimno, coraz zimniej.
 3. Idą Święta.
 4. Kończy się już rok.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycjami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną,
 • wprowadzenie radosnej świątecznej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia znaków graficznych i symboli,
 • utrwalanie wiedzy na temat pór roku,
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu - pór roku,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
 • zapoznanie dzieci z baśniami o tematyce świątecznej i zimowej,
 • zapoznanie z wybranymi ptakami zimującymi w Polsce,
 • zachęcanie dzieci do niesienia pomocy zwierzętom podczas zimy,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • budowanie pewności siebie podczas prezentowania swoich umiejętności w czasie występu gwiazdkowego.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne zabawy.
 2. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
 3. Dbam o zdrowie.
 4. Jesienna pogoda.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie przynależności narodowej,
 • poszerzanie wiedzy na temat swojego kraju,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi Polski: godło, flaga, hymn,
 • nauka śpiewu hymnu Polski,
 • integrowanie dzieci,
 • rozwijanie przynależności do grupy przedszkolnej,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność używania zwrotów grzecznościowych,
 • zachęcanie dzieci do niesienia pomocy sobie nawzajem,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność prawidłowego mycia rąk,
 • zapoznanie dzieci ze sposobami zapobiegania chorobom,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • zachęcanie dzieci do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez różnego rodzaju prace plastyczne: lepienie z plasteliny, kolaż, stemple, wycinanki, wydzieranki,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • utrwalanie nazw kolorów oraz sposobów mieszania barw,
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji poprzez naukę wierszyków,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: kontynuowanie rytmów, odtwarzanie rytmów, tworzenie zbiorów, liczenie przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i rytmicznych,
 • ćwiczenia słuchu oraz spostrzegania wzrokowego.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Szukamy jesieni w parku.
 2. Co słychać w lesie.
 3. Jesień daje nam warzywa.
 4. Moja rodzina i ja.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodą, wskazywanie i opisywanie oznak związanych ze zmianą pór roku,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi drzewami w parkach,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami leśnymi,
 • zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania się, tj. jedzenia warzyw,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie, tj. ubieranie się adekwatnie do pogody,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: liczenie, klasyfikowanie, odtwarzanie rytmów, porównywanie zbiorów,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez różnego rodzaju prace plastyczne,
 • budowanie pewności siebie dzieci oraz integrowanie grupy,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz przynależności do grupy.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Mały uczestnik ruchu drogowego.
 3. Wszędzie kropki.
 4. Jestem czyściochem.
 5. Owoce od kuchni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy i zajęcia,
 • zapoznanie dzieci z wyglądem przedszkola, sal, kącików zainteresowań,
 • stworzenie i utrwalanie kodeksu przedszkolaka,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym,
 • budowanie pewności siebie oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji,
 • zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy,
 • ćwiczenia prawidłowych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych owoców,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności badawczej poprzez doświadczenia,
 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem,
 • zapoznanie z zawodem strażnika miejskiego,
 • wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach,
 • wskazanie znaczenia noszenia odblasków, dzięki którym uczestnicy ruchu drogowego są bardziej widoczni na drodze, a przez to bardziej bezpieczni,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie reakcji na sygnał wzrokowy,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci: liczenie, klasyfikowanie przedmiotów,
 • zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem segregacji śmieci: plastik, papier, szkło.