Rada Rodziców Przedszkola nr 148 to organ reprezentujący interesy rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z Prawa oświatowego, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Przedszkola w pracy na rzecz dobra dzieci.

Rada Rodziców posiada rachunek bankowy, założony w Banku Pekao S.A.

Numer rachunku bankowego (rachunek bieżący), na który można dokonywać wpłat tytułem składek na budżet Rady Rodziców to:

64 1240 1112 1111 0010 9952 9942

Prosimy o dokonywanie wpłat według następującego schematu:

Posiadacz rachunku/odbiorca:

Rada Rodziców Przedszkola nr 148 w Warszawie

ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa

Tytuł wpłaty:

imię, nazwisko dziecka, grupa, składka za miesiąc …

Zgromadzone środki przeznaczane są na różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, m.in. teatrzyki, koncerty, wycieczki, bale. We wszystkich tych wydarzeniach biorą udział wszystkie przedszkolaki, z czego czerpią wiele radości i zabawy. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich Rodziców o comiesięczne regularne wpłaty (do 10-ego dnia każdego miesiąca) na wskazany rachunek bankowy.

Za wszystkie wpłaty, w imieniu całej społeczności Przedszkola, serdecznie dziękujemy.

Rada Rodziców