LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Słuchanie – czy to takie trudne?
 2. „Chory z miłości”.
 3. Uczymy się pomagać innym.
 4. W krainie śniegu i lodu.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • ćwiczenie wystukiwania rytmu,
 • zapoznanie się z zawodem trenera hokeistów,
 • rozwiązywanie zagadek słownych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie kompetencji społecznych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • uwrażliwianie na drugą osobę – jej uczucia i myśli,
 • rozwijanie umiejętności pomagania drugiej osobie,
 • ćwiczenie relaksacji ciała,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • ćwiczenie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej i utrzymania dłuższej uwagi podczas czytania opowiadania przez nauczyciela,
 • ćwiczenie rozwoju mowy i poprawnego wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod kierunkiem określonej cechy,
 • stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej,
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • minimalizowanie postaw agresywnych i odreagowanie napięć.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Gdzie jest gorąco i pachnąco?
 2. Jak się nie bać? Jak pomagać?
 3. Co lubię robić z babcią i dziadkiem?
 4. Kogo spotkam na balu?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie czynności samoobsługowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie różnych zmysłów – zapachu i smaku,
 • poznanie zawodu kucharki,
 • poznanie zasad bezpiecznego przebywania w kuchni i korzystania z narzędzi kuchennych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności pomagania drugiej osobie,
 • rozwijanie umiejętności szanowania roślin i zwierząt,
 • uwrażliwianie dzieci na ważną rolę, jaką pełnią w rodzinie dziadkowie,
 • rozwijanie empatii wobec starszych osób,
 • rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy z innymi przedszkolakami i dorosłymi,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Historia Świętego Mikołaja.
 2. Przygotowujemy się do zimy.
 3. O czym marzy pierwsza gwiazdka?

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie czynności samoobsługowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się na określony temat,
 • uwrażliwienie dzieci na problemy i trudności w życiu osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie poczucia zdrowej rywalizacji,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania zbiorów,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie pamięci poprzez naukę piosenek świątecznych,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł podczas zajęć, czy zabaw,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wskazana cechę,
 • budzenie zainteresowań technicznych,
 • kształtowanie wyrażania świata poprzez ekspresję plastyczną,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, szybkiej reakcji na sygnał słuchowy.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. Mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 2. My przedszkolaki znamy już swoje prawa.
 3. Niech żyją górnicy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • utrwalanie przestrzegania zasad i reguł w grze i zabawie,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się oraz odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy,
 • rozwijanie współpracy i współdziałania w grupie,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych w ubieraniu się i rozbieraniu oraz czynnościach higienicznych,
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznanie nazw symboli narodowych,
 • kształtowanie zdrowych nawyków kulinarnych.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Przyszła Jesień.
 2. Lubię owoce i warzywa.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania potrzeby pomocy,
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych,
 • rozwijanie umiejętności segregowania i klasyfikowania według wzoru,
 • uczestniczenie w wydarzeniach kulturowych,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się,
 • wdrażanie dzieci do uważnego słuchania,
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie dzieci do dbania o salę oraz porządek w niej,
 • zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy,
 • kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, dotyczące wysłuchanego utworu literackiego.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy się bliżej.
 2. W przedszkolu.
 3. Wspomnienia wakacyjne.
 4. Bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy, poznanie imion kolegów,
 • zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w grupie,
 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,
 • poznanie rozkładu pomieszczeń,
 • omówienie zasad poruszania się w przedszkolu, jak i w drodze do niego,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczne przebywanie na terenie ogródka przedszkolnego,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych,
 • wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń,
 • wdrażanie do wyrażania opinii na dany temat,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nazywanie ich.