LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie baśni.
 2. Muzyka jest wszędzie.
 3. Poznajemy przyrodę.
 4. Mali naukowcy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,
 • wzbogacanie słownictwa u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie oraz higienę osobistą,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność utrzymywania porządku,
 • zachęcanie do spożywania warzyw i owoców,
 • rozwijanie prawidłowej postawy ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
 • rozwijanie zainteresowań techniką,
 • wykonywanie doświadczeń,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych dzieci,
 • ćwiczenia umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • utrwalenie poznanych liter oraz głosek,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności manualnych,
 • zachęcanie dzieci do rysowania z wyobraźni.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Dary Jesieni.
 2. Jesień w sadzie i lesie.
 3. Dbamy o przyrodę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku,
 • zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni,
 • uświadomienie konieczności ochrony przyrody,
 • kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu, czy działania na szkodę przyrody,
 • pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych, charakterystycznych dla bieżącej pory roku,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw,
 • uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia,
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru,
 • zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy,
 • wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką,
 • doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych,
 • dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole.
 2. Pamiątki z wakacji.
 3. Ruch uliczny.
 4. To ja.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integrowanie grupy,
 • ustalenie i omówienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • kształtowanie umiejętności analizy sylabowej,
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych,
 • ćwiczenia orientacji swojego ciała w przestrzeni,
 • określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • uwrażliwianie na przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wprowadzenie litery O.