LISTOPAD

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Makaronowe wariacje
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie motoryki małej, precyzji ruchów,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • stymulacja lewej półkuli mózgu,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia przedmiotów,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie,
 • wzbogacanie słownictwa
Dziecko:

 • doświadcza za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi,
 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
 • doskonali motorykę małą,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija wyobraźnię,
 • poprawnie liczy przedmioty,
 • układa zdania proste poprawne gramatycznie,
 • tworzy sekwencje we właściwym porządku,
 • stosuje się do poleceń nauczyciela
Tajemnicze pudełko
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i kreatywności,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • stymulacja percepcji słuchowej,
 • usprawnianie motoryki małej
Dziecko:

 • doskonali zmysł wzroku i dotyku,
 • doskonali pamięć wzrokową (potrafi zatrzymać w pamięci układ przedmiotów),
 • potrafi analizować, porównywać i różnicować proste kształty,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
 • rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
Zabawa z wodą
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie pamięci i uwagi słuchowej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wzbogacanie słownictwa
Dziecko:

 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową,
 • rozwija sprawność ruchową ciała,
 • rozwija percepcję słuchową,
 • stosuje liczebniki porządkowe,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe oraz mowę opowieściową
Pluszowe misie
 • rozwijanie słownictwa,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch
Dziecko:

 • rozwija sprawność manualną i ruchową,
 • usprawnia motorykę artykulacyjną,
 • wykonuje pracę plastyczną,
 • zna zasady prawidłowego oddychania,
 • prawidłowo posługuje się nożyczkami

 

PAŹDZIERNIK

TEMAT DZIAŁANIA EDUKACYJNE CELE SZCZEGÓŁOWE
Jesienne liście
 • usprawnianie artykulatorów,
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • rozwijanie ekspresji mimicznej,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • pobudzanie wyobraźni,
 • doskonalenie umiejętności kategoryzowania,
 • stymulacja sensoryczna,
 • angażowanie dzieci do zespołowego wykonywania zadań.
Dziecko:

 • bierze aktywny udział w zabawach ruchowych, muzycznych i czerpie z nich radość,
 • interpretuje ruchem słowa piosenki,
 • rozwija ekspresję mimiczną,
 • poszerza zasób słownictwa,
 • rozwija wyobraźnię,
 • współpracuje w grupie,
 • porównuje przedmioty ze względu na wybraną cechę,
 • doświadcza za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, równowagi.
Papierowe zabawy
 • wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • poszerzanie zasobu słownictwa,
 • stymulacja sensoryczna,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • doskonalenie analizy i syntezy głoskowej,
 • angażowanie do współdziałania z dziećmi w zabawie.
Dziecko:

 • rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • wykorzystuje twórczo niekonwencjonalne przedmioty,
 • umiejętnie współpracuje w grupie,
 • doskonali sprawność palców dłoni,
 • wzbogaca doświadczenia zmysłowe poprzez rozpoznawanie dotykiem różnych faktur,
 • rozpoznaje i nazywa rodzaje papieru,
 • rozwija zasób słownictwa,
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazu,
 • prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela.
Deszczowa kraina
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie percepcji słuchowej,
 • usprawnianie motoryki małej,
 • stymulacja sensoryczna.
Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • usprawnia motorykę artykulacyjną,
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową
 • rozwija percepcję słuchową,
 • doskonali sprawność manualną,
 • rozwija zmysł dotyku.
Owoce jesieni
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów i ich przeliczania,
 • stymulacja sensoryczna,
 • stymulacja percepcji słuchowej,
 • rozwijanie spostrzegawczości i poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności ruchowej ciała
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
Dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • wie na czy polega prawidłowy tor oddychania,
 • rozpoznaje owoce jesieni i nazywa je,
 • rozwija sprawność ruchową ciała
 • rozwija wrażliwość w obrębie zmysłu dotyku, równowagi, propriocepcji,
 • potrafi segregować przedmioty, policzyć do 10 i określić liczebność zbiorów,
 • słyszy i prawidłowo realizuje zasłyszany rytm.