Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami

W podziale na:

 • dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 148 w Warszawie,
 • pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w nr 148 w Warszawie,
 • rodziców i osób odwiedzających Przedszkole nr 148 w Warszawie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

osoba ze szczególnymi potrzebami oznacza osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

 1. W roku szkolnym 2021/2022 rozpoznano:
  • chłopca z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm,
  • chłopca o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na afazję ruchową,
  • 35 dzieci obcojęzycznych wraz z rodzicami mających problemy w porozumiewaniu się w języku polskim.
 2. Nie rozpoznano osób ze specjalnymi potrzebami wśród pracowników przedszkola.