Logopedyczne badanie przesiewowe

Badania przesiewowe w przedszkolach i szkołach zwykle rozpoczynają się na początku nowego roku szkolnego – we wrześniu. Dla dzieci rozpoczynających edukację w nowej placówce (na przykład w grupie przedszkolnej 3-latków) termin badań często odracza się na przykład do października, dając tym samym dzieciom czas na adaptację w nowym miejscu.

Celem logopedycznych badań przesiewowych jest wyłonienie z grupy dzieci tych, których rozwój mowy odbiega od poziomu prawidłowej komunikacji.

Badanie przesiewowe:

  • pomaga dokonać wstępnej oceny, czy rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo, adekwatnie do wieku fizjologicznego (badanie przesiewowe nie jest całościowym badaniem logopedycznym),
  • stanowi podstawę do zakwalifikowania na zajęcia logopedyczne dziecka, które wcześniej nie było objęte wsparciem logopedycznym,
  • pomaga ocenić postępy dzieci, które uczestniczyły w zajęciach logopedycznych w poprzednim roku szkolnym.

Podczas badania przesiewowego logopeda sprawdza:

  • rozumienie mowy,
  • mówienie i wypowiadanie się (artykulację, sprawność narracyjną, umiejętności gramatyczne),
  • przebieg funkcji prymarnych (sposób oddychania, połykania, pozycję spoczynkową języka),
  • budowę i funkcjonowanie narządów mowy.

Po przeprowadzeniu badania przesiewowego rodzic lub opiekun prawny dziecka powinien zostać poinformowany o tym:

  • czy dziecko ma trudności w którymkolwiek z badanych obszarów,
  • czy konieczne są konsultacje z innymi specjalistami (np. ortodontą, laryngologiem, audiologiem, psychologiem),
  • czy dziecko zostało zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne w placówce.

Na udział dziecka w przesiewowym badaniu logopedycznym rodzic lub opiekun prawny dziecka musi wyrazić pisemną zgodę. Pisemna zgoda jest również warunkiem koniecznym uczestniczenia dziecka w regularnych zajęciach logopedycznych na terenie placówki.

Oprac. mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek