Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rytmika.
Wtorek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające; gimnastyka korekcyjna.
Środa: kształtowanie pojęć matematycznych; rytmika.
Czwartek: działalność plastyczno-konstrukcyjna; zabawy umuzykalniające.
Piątek: rozwijanie mowy i myślenia dzieci; rozwijanie sprawności ruchowej.

J. angielski w codziennej pracy z dziećmi.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci Świata.
 2. Wyprawa do Norwegii.
 3. Kolory lata.
 4. Czekamy na wakacje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wdrażanie do właściwego ubierania się, zgodnie z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze,
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności,
 • zachęcanie do zachowań proekologicznych,
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
 • zapoznanie z flagą Norwegii, poznanie ciekawostek z tego kraju,
 • wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • nauka piosenek i pląsów o tematyce letniej i wakacyjnej.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Ciekawe zawody.
 2. Pierwsza pomoc - mały ratownik.
 3. Z wizytą w Londynie.
 4. Dzień Mamy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności,
 • zapoznanie z zawodem strażaka, garncarza, kominiarza, piekarza,
 • doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu,
 • wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci,
 • stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy,
 • kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego,
 • tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami,
 • stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym,
 • rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu,
 • sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie,
 • wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • uwrażliwianie dzieci na niebezpieczeństwa płynące z kontaktu z dzikimi lub bezpańskimi zwierzętami,
 • rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim,
 • zachęcanie dzieci do zabawy w języku angielskim.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Na wiosennej łące.
 2. Planeta Ziemia.
 3. Słoneczna Hiszpania.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • zachęcanie dzieci do obserwowania przyrody,
 • zapoznanie z wybranymi owadami: motyl, mrówka, pszczoła, biedronka, konik polny,
 • przybliżenie dzieciom roślin i zwierząt, które można spotkać na łące,
 • zachęcanie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie nawyku dbania o przyrodę,
 • rozwijanie spostrzegania słuchowego poprzez zagadki i zabawy słuchowe: odgłosy przyrody, nagrania, zabawy z instrumentami, analizę i syntezę słuchową,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych: wykonywanie prac plastycznych za pomocą różnych technik: wycinanie, wydzieranie, lepienie, klejenie, kolorowanie,
 • uświadomienie dzieciom konieczności utrzymywania porządku w swoim otoczeniu: porządkowanie swojego miejsca pracy, porządkowanie zabawek i sali, pełnienie roli dyżurnych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: liczenie, porównywanie zbiorów, klasyfikowanie,
 • rozwijanie umiejętności opisywania przedmiotów oraz ilustracji,
 • ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem: bajek, wierszyków, postępowania według instrukcji,
 • prezentowanie dzieciom ciekawych przyrodniczych miejsc na Ziemi,
 • zachęcanie dzieci do dbania o swoją planetę,
 • integrowanie dzieci poprzez wspólne zabawy i zajęcia,
 • przybliżenie dzieciom flagi Hiszpanii oraz ciekawostek związanych z tym krajem.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Kodujemy.
 3. Zielona Irlandia
 4. Idzie Wiosna.
 5. Wielkanocne zwyczaje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku i jej charakterystycznych cechach,
 • obserwacja pierwszych zwiastunów wiosny i poznanie okresu przejściowego między porami roku – przedwiośnia,
 • omówienie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną: nazywanie kwiatów i ptaków powracających do kraju, obserwacja pogody,
 • określanie warunków potrzebnych do wzrostu rośliny, próby wyhodowania szczypiorku,
 • poszerzanie zainteresowania otaczającą przyrodą poprzez obserwacje zmian w najbliższej okolicy,
 • zapoznanie z tradycjami obchodów Pierwszego Dnia Wiosny,
 • dostosowanie ubioru do zmieniających się warunków pogodowych, zapoznanie z wybranymi sposobami dbania o zdrowie,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz umiejętności sadzenia kwiatów,
 • przybliżenie dzieciom tradycji obchodzenia Świąt Wielkanocnych,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo - skutkowego,
 • ćwiczenia w przeliczaniu przedmiotów, układaniu rytmów oraz klasyfikowaniu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci,
 • rozwijanie motoryki małej, sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenia samodzielności,
 • zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy oraz współdziałania w zabawie,
 • rozbudzanie zainteresowań muzyką poprzez śpiewanie piosenek, tańce, gry na instrumentach,
 • budowanie pewności siebie oraz integrowanie dzieci poprzez zabawy z okazji Dnia Świętego Patryka,
 • zapoznanie dzieci z ciekawostkami na temat Irlandii.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Sporty zimowe.
 2. Włochy, ojczyzna pizzy.
 3. Koty.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbudzanie świadomości dzieci na temat bezpiecznej zabawy na śniegu,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
 • uwrażliwienie dzieci na odpowiednie ubieranie się w zależności do pogody,
 • zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy,
 • zapoznanie z flagą Włoch,
 • przybliżenie dzieciom historii pizzy oraz ciekawostek z Włoch,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • uświadomienie dzieciom, że zwierzęta potrzebują opieki i uwagi,
 • ćwiczenia w opisywaniu ilustracji i przedmiotów: wzbogacanie słownictwa,
 • przypomnienie o bezpiecznym poruszaniu się poza terenem przedszkola,
 • ćwiczenia umiejętności poruszania się w parach,
 • zachęcanie dzieci do obserwowania okolicy i przyrody podczas spaceru,
 • ćwiczenia w samodzielnym ubieraniu się na zimowy spacer i rozbieraniu się,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych po powrocie z dworu oraz przed posiłkami,
 • zachęcanie dzieci do zdrowej rywalizacji,
 • ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotu,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 • pobudzanie dziecięcej wyobraźni i świadomości własnego ciała,
 • budowanie pewności siebie,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Mały Miś w świecie wielkiej literatury.
 2. Dziecko w świecie wartości.
 3. Spotkanie z listonoszem.
 4. Dzień Babci i Dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,
 • poszerzanie wiedzy na temat postaci z bajek, rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • zapoznanie z twórczością Braci Grimm, historią druku oraz ciekawostkami dotyczącymi Niemiec,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji oraz wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, układanie historyjek obrazkowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie przedmiotów, porównywanie zbiorów, klasyfikowanie przedmiotów, odtwarzanie rytmów i sekwencji według wzoru i pamięci, stosowanie pojęć więcej, mniej,
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez odnajdywanie różnic na obrazkach, wyszukiwanie wskazanych elementów, układanie puzzli, zabawy w "Co zmieniło miejsce?, "Memory",
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań i wartości,
 • uświadomienie i propagowanie znaczenia serdeczności, uprzejmości, uśmiechu w przedszkolu, w domu, na ulicy,
 • rozwijanie twórczego myślenia i kompetencji językowych,
 • odkrywanie użyteczności słów: proszę, przepraszam, dziękuję w codziennym życiu i sytuacjach,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • zapoznanie z zawodem listonosza, omówienie poczty, zapoznanie dzieci ze sposobem wysyłania listów.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Święta tuż tuż.
 2. Sylwester.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia,
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Sylwestra,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, wykonywanie prac plastycznych za pomocą różnych technik,
 • integrowanie dzieci i zachęcanie do wspólnej zabawy,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji oraz wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań i wartości,
 • kształtowanie dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienne nastroje.
 2. Polska moja ojczyzna.
 3. Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych: mycie rąk po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, ćwiczenia w samodzielnym wycieraniu nosa, zwrócenie uwagi na prawidłowe zakrywanie ust podczas kaszlu/ kichania,
 • ćwiczenia samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, składanie ubrań oraz przekładanie ich na prawą stronę, sprzątanie po sobie po posiłku: odnoszenie kubeczków, talerzyków, pomoc w zajęciach: roznoszenie klejów, rozdawanie kartek, porządkowanie swojego miejsca pracy,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, rozwijanie umiejętności odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • zachęcanie do współdziała w parach, zespole, grupie,
 • rozwijanie wyobraźni, zachęcanie dzieci do ekspresji ruchowej przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania pogody, rozwijanie zainteresowań pogodą,
 • rozwijanie spostrzegania słuchowego,
 • kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania rytmu poprzez stukanie w gazetę i klaskanie,
 • ćwiczenia równowagi i ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy i obrazkowy,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się takimi pojęciami, jak “na górze”, “na dole”,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • uświadomienie dzieciom, że Polska to nasza ojczyzna: zapoznanie z wyglądem symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych - zapoznanie z budową książki: strony, okładka, tytuł, rozwijanie szacunku do książek,
 • rozwijanie zainteresowań zwierzętami, poszerzanie wiedzy na ich temat, kształtowanie szacunku wobec nich.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Dary Jesieni.
 2. Dziecko w świecie wartości.
 3. Idzie jesień.
 4. Jesień w parku i ogrodzie.
 5. Zabawy na jesienne wieczory.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy w grupie,
 • budowanie pewności siebie u dzieci oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • budowanie wśród dzieci przynależności do grupy,
 • rozwijanie samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o higienę,
 • ćwiczenia motoryki małej oraz percepcji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodą, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
 • wzbogacanie słownictwa dzieci: rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw, wskazywanie i nazywanie owoców oraz darów jesieni, zwierząt leśnych,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności matematycznej: przeliczanie, porównywanie zbiorów, rozróżnianie pojęcia: mało, dużo, długi, krótki,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę: kolor, kształt, wielkość,
 • układanie rytmów,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania aktywności ruchowej: zabawy z elementem rzutu i chwytu, czworakowania, równowagi, reagowanie na sygnał, swobodna ekspresja przy muzyce,
 • przekazanie dzieciom informacji na temat różnych emocji: radość, smutek.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy przedszkole.
 2. Ja i moi koledzy.
 3. Jestem samodzielny.
 4. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integrowanie dzieci poprzez zabawy w grupie,
 • budowanie pewności siebie u dzieci oraz dobrego samopoczucia w przedszkolu,
 • zapoznanie z salą przedszkolną, oglądanie kącików i zabawek,
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w społeczności przedszkolnej, poznanie kodeksu przedszkolaka oraz zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczenia samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków, załatwianie swoich potrzeb oraz informowania o nich w sposób werbalny,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał poprzez zabawy orientacyjno-porządkowe, ruchowe, muzyczne: ustawianie się w koło, pociąg,
 • zachęcanie do zabaw swobodnych w sali,
 • zachęcanie do zabaw z całą grupą, zabaw w kole,
 • zapoznanie z kolorami, wyszukiwanie wskazanych kolorów na obrazkach i otoczeniu,
 • kształtowanie nawyków dbania o porządek w swoim otoczeniu, sprzątania zabawek, dbania o porządek w swoim pudełku na rysunki, odwieszania swoich ubranek, składania pidżamek.