Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne; gimnastyka korekcyjna; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Mały artysta.
 2. Jak postępujemy?
 3. Przyszło lato – co Ty na to?
 4. Poznajemy Norwegię.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • stwarzanie okazji do doświadczania różnorodności przedmiotów,
 • inspirowanie do wykonania prac według własnego pomysłu,
 • aktywizowanie myślenia logicznego w trakcie rozwiązywania zagadek,
 • wzbogacanie słownictwa związanego ze sztuką,
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji,
 • utrwalanie znajomości figur geometrycznych,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola,
 • przypomnienie wartości i ich znaczenia – miłość, dobroć, przyjaźń, piękno itp.,
 • zapoznanie dzieci z prawidłowym zachowaniem się w towarzystwie rodziny i kolegów,
 • zapoznanie z prawidłowym ułożeniem sztućców,
 • utrwalanie zasad kulturalnego zachowywania się przy stole,
 • zwracanie uwagi na zgłaszanie własnych potrzeb do innych ludzi,
 • rozróżnianie elementów zastawy stołowej, poprawne jej układanie w rytmie,
 • rozwijanie umiejętności podążania za instrukcją nauczyciela,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
 • stwarzanie okazji do twórczej ekspresji dzieci przez ilustrowanie ruchem muzyki,
 • uwrażliwianie na zachowanie ostrożności i podejmowanie bezpiecznych zabaw w czasie wakacji,
 • utrwalanie wiedzy na temat motyli,
 • zapoznanie z flagą, krajobrazem i występowaniem na mapie Norwegii,
 • zapoznanie z postacią Wikinga, jego strojem i łodzią,
 • zapoznanie ze sportami zimowymi popularnymi w Norwegii,
 • zapoznanie z osobą zjeżdżającą na nartach – narciarzem,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy Hiszpanię.
 2. W krainie bajki.
 3. Uroki Wiosny.
 4. Moi rodzice.
 5. Poznajemy Danię.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z flagą Hiszpanii,
 • zapoznanie z tańcem hiszpańskim – flamenco, maccarena,
 • kształtowanie pamięci słuchowej, ruchowej i muzycznej,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • zapoznanie z różnymi gatunkami kwiatów,
 • rozwijanie wiedzy na temat słońca – do czego jest nam potrzebne,
 • utrwalenie wiadomości o pszczole,
 • kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt,
 • zapoznanie z flagą Danii,
 • zapoznanie z krajobrazem Danii, występowaniem na mapie,
 • ćwiczenie uważnego słuchania,
 • poszerzanie słownictwa,
 • rozwój małej motoryki,
 • osłuchanie się z językiem duńskim.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Zwyczaje wielkanocne.
 2. Piękno przyrody wokół nas.
 3. Mały bohater.
 4. Poznajemy Hiszpanię.
 5. Nieśmiałość.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • stwarzanie okazji do uważnego słuchania tekstu ze zrozumieniem ze słuchu,
 • ćwiczenie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadki,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć: radość, smutek, serdeczność,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • rozwijanie przeliczania w zakresie do 10,
 • ćwiczenie kompetencji matematycznych,
 • stwarzanie sytuacji do wypowiedzi słownych na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności wskazywania dobrych i złych uczynków,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania przywiązania i szacunku do najbliższych członków rodziny,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zaznajamianie z różnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie wyrażania świata poprzez ekspresję plastyczną,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – uwrażliwianie na drugą osobę/ bądź zwierzę,
 • utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie prawidłowego reagowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
 • zachęcanie do niesienia pomocy innym,
 • rozwijanie poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • zapoznanie z flagą, krajobrazem Hiszpanii, występowaniem na mapie,
 • zapoznanie z tańcem hiszpańskim – Flamenco, Macarena,
 • zapoznanie z hiszpańskimi zwyczajami – La Tomatina, Corrida,
 • zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,
 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody,
 • zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska,
 • wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,
 • wzbogacenie słownika dziecka,
 • zapoznanie z gatunkami drzew, które rosną w Hiszpanii,
 • zapoznanie z najważniejszymi hiszpańskimi zabytkami architektury, słynnymi budowlami i charakterystycznymi miejscami,
 • zapoznanie z postacią Pabla Picasso i jego dziełami sztuki,
 • wzbogacanie wiedzy przedszkolaków na temat uczuć i emocji,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i emocji.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Strach.
 2. Poznajemy Irlandię.
 3. Super bohaterowie bez peleryny.
 4. Dbamy o przyrodę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wzbogacanie wiedzy przedszkolaków na temat uczuć i emocji,
 • wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i emocji,
 • zapoznanie dzieci z wybranymi sposobami radzenia sobie ze strachem,
 • zapoznanie z flagą Irlandii, z krajobrazem oraz występowaniem na mapie,
 • zapoznanie z muzyką i tańcem irlandzkim,
 • poszerzanie słownictwa z języka angielskiego – gold, shamrock, rainbow,
 • swobodna ekspresja ruchowa do muzyki,
 • rozwijanie umiejętności opisywania obrazka,
 • zapoznanie z walutą obowiązującą w Polsce,
 • zapoznanie z nominałami monet: 1 grosz, 1 złoty,
 • rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – cyfra 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • poznanie cyfry 1 i sposobu jej zapisywania,
 • rozwijanie zainteresowania zawodami strażaka i policjanta,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • kształtowanie nawyku prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
 • uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i konieczności jej oszczędzania,
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń,
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata zwierząt,
 • ukazanie i uświadomienie dzieciom konsekwencji złych zachowań wobec innych,
 • stwarzanie sytuacji do wypowiedzi słownych na określony temat,
 • rozwijanie umiejętności wskazywania dobrych i złych uczynków.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Misiowe Laboratorium Czterech Żywiołów.
 2. Poznajemy Włochy.
 3. Ekologia z małym misiem.
 4. Chronimy przyrodę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z flagą Włoch, z krajobrazem Włoch, występowaniem na mapie,
 • zapoznanie ze językiem włoskim – jego brzemieniem, słowami na przywitanie i pożegnanie,
 • zapoznanie z kuchnią włoską,
 • rozwijanie zmysłu smaku, dotyku, węchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • zaznajamianie z techniką robienia pizzy,
 • rozwijanie kompetencji muzycznych,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • kształcenie wyobraźni dźwiękowej,
 • pełnienie roli dyrygenta i twórcy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych – przeliczanie, podążanie za instrukcją,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata,
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody,
 • nazywanie i rozpoznawanie uczuć,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – uwrażliwianie na drugą osobę,
 • wyjaśnianie pojęcia: pomnik przyrody, roślina pod ochroną,
 • rozwijanie kompetencji technologicznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
 • kształtowanie słuchu muzycznego,
 • zapoznanie z informacjami na temat 4 żywiołów,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i respektowania norm społecznych,
 • zapoznanie ze zwierzętami zagrożonymi wyginięciem,
 • wyjaśnienie pojęcia bioróżnorodności.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Smutek.
 2. Poznajemy Niemcy.
 3. Ekologia.
 4. Mój dom.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka,
 • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji każdego dziecka,
 • zapoznanie z flagą i krajobrazem Niemiec,
 • zapoznanie z prostymi zwrotami w języku niemieckim,
 • zapoznanie z zawodem kompozytora na przykładzie Jana Sebastiana Bacha,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i respektowania norm społecznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • zapoznanie ze zwierzętami zagrożonymi wyginięciem,
 • rozwijanie umiejętności oceniania postępowania swojego i innych z wyeksponowaniem pozytywnych cech charakteru (ktoś może być miły, uczynny, życzliwy, dobry),
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zasadami postępowania z butelkami PET,
 • rozwijanie umiejętności nazywania i odczytywania cyfr,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania dłuższych wypowiedzi i budowania własnej opinii,
 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie i sprawność ruchową.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Przygotowania do zimy.
 2. Radość.
 3. W krainie świętego Mikołaja.
 4. Święta tuż, tuż.
 5. Złość.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • ćwiczenie procesów myślowych poprzez uważne słuchanie,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • kształtowanie umiejętności dobierania się w pary, koło, szereg,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania dłuższych wypowiedzi i budowania własnej opinii,
 • rozwijanie wiedzy na temat tego, w jaki sposób należy dokarmiać ptaki zimą,
 • uwrażliwienie dzieci na trudne warunki życia ptaków zimą,
 • uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zimą,
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wielkości i liczenia w zakresie do 5, porównywania liczebności zbiorów,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie zdolności empatii i umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • zachęcanie do mówienia prawdy i bycia odważnym,
 • przedstawienie postaci św. Mikołaja – jego wyglądu, atrybutów, historii,
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej wioski Świętego Mikołaja – jej krajobrazu,
 • rozwijanie kompetencji technologicznych,
 • poznanie flagi Finlandii oraz położenia tego kraju na mapie,
 • zrozumienie pojęcia „porażka”,
 • kształtowanie akceptowalnych społecznie wzorców zachowań w sytuacji porażki,
 • stwarzanie okazji do rozładowywania napięć podczas zabaw ruchowych.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. W ogrodzie warzywnym.
 2. Mały bohater w Polsce.
 3. Poznajemy życie mrówek.
 4. Przygody Mieci i IMPETA.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie różnych zmysłów sensorycznych,
 • wzbogacanie słownictwa,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • ćwiczenie procesów myślowych poprzez uważne słuchanie i oglądanie prezentacji multimedialnej,
 • zapoznanie z legendą powstania Warszawy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • rozwijanie umiejętności społecznych – uwrażliwianie na drugą osobę,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania,
 • rozwijanie wiedzy na temat tego, jak wygląda mrówka i mrowisko,
 • kształtowanie postaw ekologicznych,
 • zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zasadami postępowania z butelkami PET,
 • zainteresowanie dzieci tematyką segregacji śmieci,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego segregowania śmieci,
 • zachęcanie do pomocy zwierzętom poprzez dbanie o środowisko naturalne.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Książki dzieciństwa.
 2. Chce być uśmiechnięty.
 3. Superbohaterowie.
 4. Jesienny smok.
 5. Witamy w Europie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozwijanie mowy i myślenia w oparciu o ilustracje,
 • ćwiczenie procesów myślowych poprzez uważne słuchanie,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności zauważania emocji u innych osób,
 • zapoznanie dzieci z wyrażeniem „dobry uczynek”, zachęcanie do jego tworzenia,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania właściwych wniosków: konsekwencją dobrego uczynku jest czyjeś zadowolenie,
 • zapoznanie z zawodem rolnika – z tym co robi, jakiego sprzętu używa,
 • rozwijanie u dzieci wiedzy na temat czynności wykonywanych na wsi podczas jesieni – wykopki ziemniaków, zbieranie jabłek, jeżdżenie ciągnikiem rolniczym,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania,
 • rozwijanie świadomości u dzieci roli drzewa w przyrodzie,
 • pobudzanie wyobraźni twórczej, kreatywności, fantazji, twórczego myślenia,
 • wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa: bohaterstwo,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od fikcji,
 • rozwijanie umiejętności liczenia sylab i porównywania długości wyrazów,
 • utrwalanie znajomości określenia: krótki, dłuższy, najdłuższy,
 • zapoznanie z historią powstania Unii Europejskiej,
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W naszej grupie.
 2. W przedszkolu.
 3. Bawimy się razem.
 4. Jestem bezpieczny.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu,
 • rozwijanie umiejętności podnoszenia ręki, gdy dziecko chce coś powiedzieć,
 • zachęcanie do współpracy i współdziałania,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,
 • zapoznanie z zawodem policjanta – jego atrybutami, ubiorem,
 • kształtowanie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego,
 • zapoznawanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych,
 • zachęcanie dzieci do dbania o porządek wokół siebie,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie i budowania poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności ruchowo-tanecznych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • przygotowanie dzieci do czytania globalnego.