Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Czego nas uczą bajki.
 2. Więcej wiem, mniej choruje.
 3. Czyste powietrze wokół nas.
 4. Szukamy śladów przeszłości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: B, P, N,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 10,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa morał,
 • zapoznanie z zawodem stomatologa,
 • uświadomienie dzieciom istnienia bakterii i wirusów,
 • zapoznanie z profilaktyką chorób zębów – ochrona przed próchnicą,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych,
 • zapoznanie z profilaktyką chorób zakaźnych – myciem rąk i szczepieniem,
 • uświadomienie dzieciom, że ręce są głównym nośnikiem czynników chorobotwórczych,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad mycia rąk w odpowiednich sytuacjach,
 • zapoznanie z rolą układu odpornościowego w walce z chorobami,
 • utrwalenie wiedzy na temat możliwości różnych dróg zarażania,
 • zapoznanie z piramidą zdrowia i zdrowym stylem życia,
 • utrwalanie numeru alarmowego 112,
 • przypominanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • kształtowanie umiejętności lokalizowania różnych źródeł dymu,
 • kształtowanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się dymów,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów,
 • rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w zadymionych pomieszczeniach,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy,
 • zapoznanie ze zwierzętami leśnymi i ich zwyczajami,
 • zapoznanie z zawodem ornitologa,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z linijki.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą.
 3. Święto babci i dziadka.
 4. Zimowe zabawy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: U, S,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 7, 8, 9,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat odmierzania czasu,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się i mówienia pełnym zdaniem na wskazany temat,
 • wprowadzenie do nauki odczytywania godzin,
 • usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale,
 • utrwalenie nazw tygodnia i ich przemienności,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z ozobotów i dbania o nich,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z kodów obrazkowych – odczytywania i przetwarzania ich,
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji kluczowych,
 • budowanie postawy wdzięczności dla babć i dziadków,
 • zachęcanie do robienia miłych niespodzianek dla bliskich,
 • doskonalenie postawy szacunku wobec starszych osób,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania śladów pozostawionych przez zwierzęta w śniegu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uczestniczenie w zabawach karnawałowych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • przypominanie zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • zapoznanie z mistrzami Polski w zimowych dyscyplinach sportowych,
 • zachęcanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Kraina wiecznego lodu.
 2. Coś dla Świętego Mikołaja.
 3. Przygotowania do świąt.
 4. Święta tuż, tuż.
 5. Świąteczne tradycje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: K, R, L,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 6, 7,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w zabawie liczb w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu,
 • zapoznanie ze zwierzętami leśnymi i ich zwyczajami,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat swoich pragnień i marzeń na forum grupy,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów,
 • zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • zapoznanie z zachodzącymi zmianami w przyrodzie w czasie zimy podczas wycieczki do lasu,
 • ćwiczenie pamięci,
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi pomysłami z innymi dziećmi,
 • ćwiczenie umiejętności nazywania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa trema,
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • rozwijanie słownika czynnego – wymienianie charakterystycznych zwyczajów, związanych z obchodami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Gdzie jest mój dom.
 2. Poznajemy Polskę.
 3. Zabawy z literką D.
 4. Dzielę się radością.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: M, T, D, Y,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 3, 4, 5,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w zabawie liczb w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • rozwijanie umiejętności konstruowania z naturalnego materiału,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 • zapoznanie z zawodem strażaka, jego ubiorem i atrybutami,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola,
 • ćwiczenie umiejętności układania ilustracji w odpowiedniej kolejności,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi pomysłami z innymi dziećmi,
 • rozwijanie kompetencji muzycznych,
 • pełnienie roli – dyrygenta i twórcy,
 • aktywne uczestniczenie w utworze muzycznym,
 • zachęcanie do współpracy i zgodnej pracy,
 • tworzenie życzliwej atmosfery w grupie i w przedszkolu,
 • zapoznanie z zawodem fotografa,
 • zaznajamianie z różnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie wyrażania świata poprzez ekspresję plastyczną.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Nadeszła jesień.
 2. Zwyczaje zwierząt.
 3. Jesienna pogoda.
 4. Zabawy na jesienne wieczory.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: A, I, E,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 2,
 • poszerzanie wiadomości na temat jesiennych zbiorów i sposobów ich przechowywania,
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania całym zdaniem,
 • uświadamianie konieczności dbania o swoje zdrowie,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych,
 • nazywanie jesiennych owoców i warzyw,
 • rozwijanie zdolności wypowiadania się publicznie,
 • wdrażanie do tworzenia pracy plastycznej według instrukcji plastycznej,
 • ćwiczenie prawidłowego oddychania,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności,
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności wchodzenia w rolę,
 • zapoznanie z zawodem aktora, reżysera, scenografa.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o siebie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: O,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 0, 1,
 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • ćwiczenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z ludźmi,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
 • utrwalenie schematu ciała,
 • zapoznanie z zawodem okulisty, optyka, bibliotekarza,
 • przypominanie i utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci.