Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: edukacja poznawcza - rozwijanie mowy i myślenia; rytmika.
Wtorek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę; rytmika.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne/ przyrodnicze; ćwiczenia gimnastyczne; j. angielski.
Piątek: zajęcia plastyczne/ artystyczno-techniczne; ćwiczenia gimnastyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Powitanie lata.
 2. Wycieczki.
 3. Podróże małe i duże.
 4. Przygoda dobiega końca.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z tremą przed występami,
 • uświadamianie dzieciom zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami lata,
 • kształtowanie umiejętności planowania i realizacji pomysłów artystycznych,
 • kształtowanie umiejętności pokonywania przeszkód i radzenia sobie z wyzwaniami,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola – w metrze, autobusach,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym: CEPL, biblioteka,
 • przypominanie zasad kulturalnego zachowywania się podczas przedstawień teatralnych,
 • zapoznanie z tematyką savoire vivre wobec osób z niepełnosprawnością,
 • utrwalanie symbolu niepełnosprawności,
 • zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami środków transportu,
 • rozwijanie kreatywności poprzez malowanie i rysowanie,
 • zapoznanie z wyglądem pocztówki i sposobem jej wysyłania,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania elementów krajobrazu i ich rozmieszczania,
 • kształtowanie kompetencji językowych,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych miejsc turystycznych,
 • zachęcanie do nazywania i odnajdywania na mapie różnych miejsc,
 • stwarzanie okazji do wyodrębniania wyrazów i sylab w zdaniu.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Polska to mój dom.
 2. Wrażenia i uczucia.
 3. W krainie muzyki.
 4. Z rodziną najlepiej.
 5. Na łące.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: J, H,
 • wzbogacenie wiedzy ma temat własnego kraju,
 • utrwalenie nazw i wyglądy symboli narodowych,
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • wzbogacenie wiedzy na temat stolicy Polski, poznanie herbu Warszawy oraz wybranych zabytków,
 • zapoznanie z krajobrazem Polski i wybranymi zabytkami,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • podawanie nazw stanów emocjonalnych,
 • kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, doskonalenie syntezy i analizy wzrokowej,
 • przygotowywanie dzieci do zmiany środowiska, jakim jest szkoła,
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem,
 • poszerzanie wiedzy na temat instrumentów – zapoznanie z nazwami i dźwiękami określonych instrumentów,
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie,
 • uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,
 • kształtowanie kompetencji czytelniczych,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania rymów,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • zapoznanie z wybranymi roślinami o właściwościach leczniczych,
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych roślin łąkowych.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Ja i moje emocje.
 2. Tajemnice książek.
 3. Dziecko w świecie wartości.
 4. Ziemia naszym domem.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: Z, F,
 • zapoznanie z tematyką, dotyczącą autyzmu,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji podstawowych, stanów emocjonalnych u siebie i innych osób, klasyfikowanie emocji,
 • motywowanie dziecka do samodzielnej pracy i doprowadzania zadań do końca,
 • modelowanie pozytywnych postaw społecznych,
 • rozwijanie umiejętności regulacji emocji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w sposób werbalny i pozawerbalny - mimika, gesty,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć w sposób nieszkodzący innym, społecznie akceptowany,
 • wyrabianie świadomości tego, że każdy człowiek ma prawo do różnych nastrojów (gorszych i lepszych dni),
 • ćwiczenie umiejętności zrozumienia słowa porażka,
 • kształtowanie akceptowalnych społecznie wzorców zachowań w sytuacji porażki,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • poszerzanie wiedzy na temat konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,
 • zapoznanie z tematyką, dotyczącą zespołu Downa,
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • zapoznanie z biblioteką,
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza,
 • zaznajomienie ze znaczeniem takich wartości, jak: życzliwość, tolerancja, uczciwość, wysiłek w pomoc drugiej osobie,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety,
 • utrwalanie informacji o sposobach segregacji odpadów.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Wynalazki.
 2. Porządki w ogrodzie.
 3. Dlaczego woda jest ważna?
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: W, C, G, Ł,
 • rozwijanie umiejętności myślenia i wypowiadania się na określony temat,
 • poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane ze sposobami podróżowania,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, przyczynowo – skutkowego,
 • doskonalenie umiejętności analizy głoskowej, przeliczania głosek w słowach,
 • utrwalanie figur geometrycznych,
 • zapoznanie z zawodem grafika,
 • zapoznanie z aplikacją Paint – rozwijanie kompetencji technologicznych,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych osób,
 • zapoznanie z globusem oraz oznaczeniami na globusie i nazwami kontynentów,
 • rozwijanie wiedzy na temat problemów w dostępie do wody w różnych częściach świata,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa szczęście,
 • podkreślanie roli i znaczenia oszczędzania wody,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem,
 • rozwijanie zdolności matematycznych.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki i legendy.
 2. W sieci – czyli jak z niej bezpieczne korzystać.
 3. W dawnych czasach.
 4. Więcej wiem, mniej choruję.
 5. Czyste powietrze wokół nas.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: B, N, P,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 10,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się i mówienia pełnym zdaniem na wskazany temat,
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała,
 • usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale,
 • stworzenie terrarium dla patyczaków i hodowli kryształów w celu poszerzania zainteresowań przyrodniczych,
 • uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, związane z korzystaniem z Internetu,
 • uświadomienie dzieciom istnienia bakterii i wirusów,
 • zapoznanie z profilaktyką chorób zakaźnych – myciem rąk i szczepieniem,
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji kluczowych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych,
 • przypominanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zwiększenie wiedzy, dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego,
 • zapoznanie z piramidą zdrowia i zdrowym stylem życia,
 • ćwiczenie stosunków przestrzennych,
 • zapoznanie dzieci z tematem ekologii i odnawialnych źródeł energii,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się dymów,
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej i historycznej,
 • kształtowanie odpowiedzialności i empatii.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą.
 3. Zimowe zabawy.
 4. Święto babci i dziadka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: U, S,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 8, 9,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się i mówienia pełnym zdaniem na wskazany temat,
 • usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale,
 • utrwalenie nazw tygodnia i ich przemienności,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z ozobotów i dbania o nich,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z kodów obrazkowych – odczytywania i przetwarzania ich,
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji kluczowych,
 • budowanie postawy wdzięczności dla babć i dziadków,
 • zachęcanie do robienia miłych niespodzianek dla bliskich,
 • doskonalenie postawy szacunku wobec starszych osób,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania śladów pozostawionych przez zwierzęta w śniegu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • przypominanie zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • zapoznanie z mistrzami Polski w zimowych dyscyplinach sportowych.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. K jak koperta.
 2. Marzenia.
 3. L jak lalka.
 4. Świąteczne tradycje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: K, R, L,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 6, 7,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w zabawie liczb w aspekcie kardynalnym i porządkowym,
 • budowanie empatii i zauważania potrzeb drugiego człowieka,
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu,
 • zapoznanie ze zwierzętami leśnymi i ich zwyczajami,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat swoich pragnień i marzeń na forum grupy,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów,
 • zwracanie uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • zapoznanie z zachodzącymi zmianami w przyrodzie w czasie zimy podczas wycieczki do lasu,
 • ćwiczenie pamięci,
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości,
 • rozwijanie umiejętności dzielenia się swoimi pomysłami z innymi dziećmi,
 • ćwiczenie umiejętności nazywania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa "trema",
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • rozwijanie słownika czynnego – wymienianie charakterystycznych zwyczajów, związanych z obchodami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Zwyczaje ptaków.
 2. Poznajemy Polskę.
 3. T jak tolerancja.
 4. Y jak domy.
 5. Zabawy z literką D.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: M, T, Y, D,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 3, 4, 5,
 • wzbudzenie zainteresowania bogactwem przyrody,
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów ptaków,
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola,
 • przypominanie zasad kulturalnego zachowywania się podczas spektaklu teatralnego,
 • wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju,
 • kształtowanie patriotycznej i pełnej szacunku postawy podczas słuchania hymnu państwowego,
 • utrwalanie barw ojczystych znajdujących na fladze i w godle Polski,
 • kształtowanie przynależności do wspólnoty,
 • poszerzenie wiedzy na temat tolerancji – zapoznanie z pojęciem i jego znaczeniem,
 • rozwijanie umiejętności zrozumienia i sympatii dla ludzi wykluczanych z powodu swojej odmienności,
 • kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości jako osoby,
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi – szacunek do drugiej osoby,
 • rozwijanie kompetencji muzycznych,
 • kształcenie wyobraźni dźwiękowej.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Domowa apteka.
 2. W teatrze.
 3. Jesienna pogoda.
 4. E jak emocje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: A, I, E,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 2,
 • poszerzanie wiadomości na temat jesiennych zbiorów i sposobów ich przechowywania,
 • Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania całym zdaniem,
 • uświadamianie konieczności dbania o swoje zdrowie,
 • nazywanie jesiennych owoców i warzyw,
 • rozwijanie zdolności wypowiadania się publicznie,
 • wdrażanie do tworzenia pracy plastycznej według instrukcji plastycznej,
 • ćwiczenie prawidłowego oddychania,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności,
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności wchodzenia w rolę,
 • zapoznanie z zawodem aktora, reżysera, scenografa, farmaceuty, informatyka, strażaka,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków w przestrzeni,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania cyfr.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Kosz pełen witamin.
 3. Higiena dla planety.
 4. Dbam o siebie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: O,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 0, 1,
 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa,
 • ćwiczenie umiejętności przedstawiania się imieniem i nazwiskiem,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
 • zachęcanie do spożywania owoców,
 • prezentowanie muzyki jako źródła odprężenia i zabawy,
 • nazywanie jesiennych owoców, rozpoznawanie ich poprzez smak, zapach, wygląd,
 • utrwalenie schematu ciała,
 • zapoznanie z zawodem okulisty, optyka,
 • rozwijanie umiejętności dbania o środowisko,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyjemy,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci,
 • zapoznanie dzieci z rolą drzew i lasu w przyrodzie.