Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Czerwiec

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta duże i małe.
 2. Świat oczami dziecka.
 3. Lato.
 4. Dziecko w świecie oceanów.
 5. Wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie umiejętności odejmowania i prawidłowego zapisywania działania,
 • doskonalenie umiejętności dodawania,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów,
 • zaznajomienie ze znaczeniem takich wartości jak: dbanie o środowisko w tym rośliny, zwierzęta, wodę,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy,
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo -skutkowego,
 • rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą,
 • doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji,
 • doskonalenie współpracy z rówieśnikami,
 • doskonalenie umiejętności przedsiębiorczych,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania zmiany charakteru muzyki,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie,
 • nauka sprawdzania i weryfikowania hipotez,
 • zapoznanie ze zwierzętami morskimi żyjącymi w oceanach,
 • zapoznanie z nazwami kontynentów i oceanów,
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi,
 • wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy.

Maj

Tematy kompleksowe:

 1. Polska to mój dom.
 2. Tajemnice książek.
 3. Chcemy być bezpieczni.
 4. Dziecko w świecie wartości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: J, F, H,
 • utrwalenie nazw miast leżących nad Wisłą,
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni,
 • doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji,
 • doskonalenie współpracy z rówieśnikami,
 • ćwiczenie umiejętności dodawania w codziennych sytuacjach,
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symboli monet i banknotów, cyfr i liczb,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego poruszania się po ulicy,
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów uprzywilejowanych,
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów, związanych z powstawaniem książek – autor, drukarz, grafik, wydawca,
 • doskonalenie umiejętności używania określeń dotyczących miejsca w przestrzeni,
 • nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie i innych,
 • nazywanie stanów emocjonalnych,
 • dostrzeganie odrębności innych,
 • przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie,
 • określanie własnych upodobań,
 • dostrzeganie różnic między dobrem, a złem,
 • zaznajomienie ze znaczeniem takich wartości, jak: życzliwość, tolerancja, uczciwość,
 • szanowanie emocji innych osób, zwierząt i roślin.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku.
 2. Wielkanoc.
 3. Przygotowania do występu z okazji dnia mamy i taty/ Praca Rolnika.
 4. Dbamy o naszą planetę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji, dotyczących pracy w gospodarstwie,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • kształtowanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich,
 • utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka,
 • ćwiczenie uważnego słuchania i reagowania na polecenia ruchem,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy,
 • zapoznanie z tradycją Wielkiej Nocy i jej symbolami,
 • kształcenie kompetencji językowych poprzez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego na przykładzie piosenki „Kaszubskie nuty”,
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską,
 • doskonalenie pamięci muzycznej, ruchowej i słuchowej,
 • ćwiczenie umiejętności deklamowania wierszy,
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania treści wiersza ruchem,
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych,
 • zapoznanie z literą i głoską Z,
 • wprowadzenie pojęć ekologia i ekologiczny,
 • kształtowanie umiejętności poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety,
 • utrwalanie informacji o sposobach segregacji odpadów,
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych,
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii,
 • ćwiczenie umiejętności zwracania uwagi na emocje innych i szanowania ich,
 • odróżnianie prawej i lewej strony.

Marzec

Tematy kompleksowe:

 1. Wynalazki.
 2. W marcu, jak w garncu.
 3. Sadzimy roślinki.
 4. Witaj wiosno.
 5. Kosmos.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: P, W, C, G, Ł,
 • ćwiczenie prawidłowego zapisywania cyfr,
 • rozwijanie zainteresowań wynalazkami technologicznymi,
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora, telefonu, komputera,
 • utrwalenie informacji o charakterystycznych cechach wiosny,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb,
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie przysłów oraz związków frazeologicznych, związanych z wiosną,
 • kształtowanie postawy proekologicznej – założenie przedszkolnej uprawy roślin,
 • zapoznanie z zawodem ekologa, ogrodnika, astronoma,
 • rozwijanie umiejętności pisania instrukcji sadzenia roślin,
 • zapoznanie z zasadami dbania o rośliny,
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków,
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem,
 • zapoznanie ze zwyczajami pożegnania zimy,
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia,
 • zapoznanie z nazwami planet w Układzie Słonecznym,
 • poszerzanie wiadomości na temat kosmosu i Układu Słonecznego,
 • zapoznanie ze słowem wszechświat,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika.

Luty

Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki, legendy.
 2. Więcej wiem, mniej choruję.
 3. Projekt Szkoła.
 4. W dawnych czasach.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: B, N,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą 10,
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z telewizora,
 • doskonalenie umiejętności nazywania i identyfikowania poznanych liter,
 • zapoznanie z elementami kultury polskiej na podstawie legend,
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach,
 • poznanie różnic między legendą, a baśnią,
 • uświadomienie dzieciom istnienia bakterii i wirusów,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych,
 • zapoznanie z profilaktyką chorób zakaźnych – myciem rąk i szczepieniem,
 • uświadomienie dzieciom, że ręce są głównym nośnikiem czynników chorobotwórczych,
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
 • oswajanie emocji i stresu związanego z pójściem do szkoły,
 • poznanie przestrzeni szkoły,
 • ćwiczenie umiejętności zadawania pytań,
 • ćwiczenie stawiania hipotez,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych,
 • doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości,
 • ćwiczenie zdolności dedukcji,
 • zapoznanie z zawodem archeologa i paleontologa.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą.
 3. Święto babci i dziadka.
 4. Bezpiecznie w zimę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: L, U, S,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 7, 8, 9,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat odmierzania czasu,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się i mówienia pełnym zdaniem na wskazany temat,
 • wprowadzenie do nauki odczytywania godzin,
 • usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale,
 • utrwalenie nazw tygodnia i ich przemienności,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z ozobotów i dbania o nich,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z kodów obrazkowych – odczytywania i przetwarzania ich,
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji kluczowych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania śladów pozostawionych przez zwierzęta w śniegu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uczestniczenie w zabawach karnawałowych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • przypominanie zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • zapoznanie z mistrzami Polski w zimowych dyscyplinach sportowych,
 • zachęcanie do działań artystycznych - odgrywanie scenek.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Grudniowe życzenia.
 3. Zawody.
 4. Święta za pasem.
 5. Świąteczne tradycje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: K, R, L,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 5, 6, 7,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami,
 • rozwijanie umiejętności czytania kodów językowych i ich przetwarzania,
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących w czasie zimy,
 • utrwalanie informacji na temat pochodzenia różnych produktów, które jemy,
 • umiejętność nazywania i rozpoznawania zawodów i ich atrybutów,
 • wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych,
 • nazywanie zawodów wykonywanych przez swoich bliskich,
 • zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości rzeczy – stopą, krokami, dłonią,
 • utrwalanie informacji o tradycjach świątecznych w Polsce i na świecie,
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz,
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określoną cechę,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy,
 • ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie prawidłowego chwytu pisarskiego,
 • ćwiczenie dobierania słów na określoną głoskę,
 • rozwijanie umiejętności pracowania z mapą Polski i znajdowanie niektórych miejsc.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia.
 2. Czyste powietrze wokół nas.
 3. Co już wiemy i umiemy.
 4. Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: M, D, Y,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 3, 4,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina,
 • utrwalanie określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od,
 • kształtowanie inwencji twórczej (improwizacja ruchowa),
 • przypominanie zasad kulturalnego zachowywania się podczas przedstawień teatralnych,
 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie kompetencji technologicznych,
 • nauka tworzenia własnych map myśli,
 • kształtowanie umiejętności lokalizowania różnych źródeł dymu,
 • kształtowanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się dymów,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł,
 • wzbogacanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Zwyczaje zwierząt.
 3. Zabawy na jesienne wieczory.
 4. Jesienna pogoda.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalenie zasad zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych,
 • doskonalenie pamięci i percepcji słuchowej,
 • doskonalenie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z literą i głoską I,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową,
 • utrwalanie poznanych liter – o, a, i,
 • poszerzanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości,
 • zapoznanie z literą i głoską E,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą,
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości i objętości płynów,
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesiennej pogody,
 • zapoznanie z literą T jak termometr.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o siebie i środowisko.
 5. Jesień w sadzie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z ludźmi,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • przypominanie i utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów 3-elementowych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego grzybobrania,
 • odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.