Tygodniowy rozkład zajęć

Poniedziałek: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Wtorek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Środa: zajęcia poznawcze, kształtujące mowę, rytmika, j. angielski.
Czwartek: zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne, ćwiczenia gimnastyczne.
Piątek: zajęcia plastyczne/artystyczno-techniczne, ćwiczenia gimnastyczne.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą.
 3. Święto babci i dziadka.
 4. Bezpiecznie w zimę.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: L, U, S,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 7, 8, 9,
 • rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności,
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat odmierzania czasu,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się i mówienia pełnym zdaniem na wskazany temat,
 • wprowadzenie do nauki odczytywania godzin,
 • usprawnianie umiejętności koncentrowania uwagi na osobie i sygnale,
 • utrwalenie nazw tygodnia i ich przemienności,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z ozobotów i dbania o nich,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z kodów obrazkowych – odczytywania i przetwarzania ich,
 • podnoszenie umiejętności i kompetencji kluczowych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania śladów pozostawionych przez zwierzęta w śniegu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uczestniczenie w zabawach karnawałowych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,
 • przypominanie zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi,
 • zapoznanie z mistrzami Polski w zimowych dyscyplinach sportowych,
 • zachęcanie do działań artystycznych - odgrywanie scenek.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Zimno, coraz zimniej.
 2. Grudniowe życzenia.
 3. Zawody.
 4. Święta za pasem.
 5. Świąteczne tradycje.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: K, R, L,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 5, 6, 7,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami,
 • rozwijanie umiejętności czytania kodów językowych i ich przetwarzania,
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących w czasie zimy,
 • utrwalanie informacji na temat pochodzenia różnych produktów, które jemy,
 • umiejętność nazywania i rozpoznawania zawodów i ich atrybutów,
 • wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych,
 • nazywanie zawodów wykonywanych przez swoich bliskich,
 • zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości rzeczy – stopą, krokami, dłonią,
 • utrwalanie informacji o tradycjach świątecznych w Polsce i na świecie,
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz,
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określoną cechę,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania (liczebniki główne i porządkowe),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności planowania własnej pracy,
 • ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie prawidłowego chwytu pisarskiego,
 • ćwiczenie dobierania słów na określoną głoskę,
 • rozwijanie umiejętności pracowania z mapą Polski i znajdowanie niektórych miejsc.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia.
 2. Czyste powietrze wokół nas.
 3. Co już wiemy i umiemy.
 4. Zwierzęta domowe.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zapoznanie z literą i głoską: M, D, Y,
 • zapoznanie z cyfrą i liczbą: 3, 4,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina,
 • utrwalanie określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od,
 • kształtowanie inwencji twórczej (improwizacja ruchowa),
 • przypominanie zasad kulturalnego zachowywania się podczas przedstawień teatralnych,
 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • rozwijanie kompetencji technologicznych,
 • nauka tworzenia własnych map myśli,
 • kształtowanie umiejętności lokalizowania różnych źródeł dymu,
 • kształtowanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się dymów,
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego,
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł,
 • wzbogacanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów.

Październik

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Zwyczaje zwierząt.
 3. Zabawy na jesienne wieczory.
 4. Jesienna pogoda.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • utrwalenie zasad zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych,
 • doskonalenie pamięci i percepcji słuchowej,
 • doskonalenie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z literą i głoską I,
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową,
 • utrwalanie poznanych liter – o, a, i,
 • poszerzanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości,
 • zapoznanie z literą i głoską E,
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą,
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości i objętości płynów,
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesiennej pogody,
 • zapoznanie z literą T jak termometr.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.
 2. Wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesteśmy bezpieczni.
 4. Dbam o siebie i środowisko.
 5. Jesień w sadzie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery,
 • rozwijanie umiejętności właściwego odnoszenia się do rówieśników,
 • zachęcanie dzieci do poznawania nowego otoczenia,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej,
 • zapoznanie z liczbą i cyfrą 0,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich kontaktach z ludźmi,
 • przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • przypominanie i utrwalanie numerów alarmowych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 • rozwijanie umiejętności segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmów 3-elementowych,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego grzybobrania,
 • odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych,
 • poznanie zapisu graficznego głosek: o, a.