W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, Pani mgr Katarzyna Roszkowska-Świerczek, która prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z wadami wymowy. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia prowadzone są regularnie każdego dnia.

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek: 8.00 – 12.30
wtorek: 8.00 – 12.30
środa: 8:00 – 12:30
czwartek: 8.00 – 12.30
piątek: 8.00 – 12.00

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy ze specjalistą: logopeda.p148@gmail.com

 

Plan pracy logopedy na rok szkolny 2018/2019

OGÓLNY PLAN PRACY LOGOPEDYCZNEJ
 1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu, zebranie pomocy dydaktycznych.
 2. Diagnoza logopedyczna: kwalifikowanie dzieci na zajęcia logopedyczne na podstawie przesiewowego badania logopedycznego, konsultacje z wychowawcami grup i rodzicami.Cel wstępnej diagnozy logopedycznej:
  – ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy
  – ustalenie przyczyn nieprawidłowej artykulacji
  – ustalenie wpływu wady na proces porozumiewania się dziecka.Wstępna diagnoza logopedyczna obejmuje:
  – obserwację dziecka oraz orientacyjne badanie mowy 
  – badanie rozumienia mowy
  – badanie artykulacji głosek
  – badanie słuchu fonemowego
  – badanie sprawności narządów mownych
  – ocenę funkcji w obrębie aparatu mowy (oddychanie, połykanie).
 3. Terapia logopedyczna: ustalenie planu terapii z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, praca indywidualna z dziećmi, zaangażowanie rodziców dzieci do kontynuowania terapii logopedycznej w domu poprzez realizację zaleceń logopedycznych w postaci ćwiczeń zamieszczanych w zeszytach.
 4. Działania profilaktyczne: współpraca z nauczycielami, psychologiem, rodzicami (przekazywanie informacji o problemach dzieci, postępach w terapii, wskazówek dla rodziców do pracy z dziećmi w domu, spotkania indywidualne z rodzicami), zamieszczanie informacji w kąciku logopedycznym, grupowe zajęcia logopedyczne realizowane w każdej grupie przedszkolnej.
 5. Ocena skuteczności podjętych działań: ocena skuteczności terapii logopedycznej będzie dokonywana na bieżąco poprzez:
 • systematyczną obserwację postępów w terapii każdego dziecka
 • kontrolne badanie logopedyczne
 • dokumentowanie pracy w dzienniku zajęć.
PLAN TERAPII INDYWIDUALNEJ

Terapia logopedyczna to zbiór zamierzonych oddziaływań, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się.

Cele terapii logopedycznej:

 • wykrywanie i usuwanie wad wymowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy
 • stymulowanie rozwoju mowy w przypadku opóźnionego rozwoju mowy
 • kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z czynnościami fizjologicznymi w obrębie aparatu mowy (oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie)
 • bogacenie słownictwa biernego i czynnego.

Metody stosowane w terapii logopedycznej:

 • metody usprawniania narządów artykulacyjnych (ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy)
 • metody wzrokowe (np. odtwarzanie wzorcowego układu narządów artykulacyjnych)
 • metody słowne (instrukcja słowna)
 • metody czuciowo – dotykowe (np. uczulanie miejsca artykulacji)
 • metody fonetyczne (metoda fonetycznych przekształceń Seemana)
 • metody pozajęzykowych czynności oralnych (naśladowanie dźwięków otoczenia)
 • metody mechanicznego ułożenia artykulatorów (także przy użyciu narzędzi logopedycznych)
 • metoda wzmocnień pozytywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna.
ROZWIJANIE JĘZYKOWEJ SPRAWNOŚCI SYSTEMOWEJ

a) Ćwiczenia wstępne:

– ćwiczenia usprawniające funkcje w obrębie aparatu artykulacyjnego:

 • ćwiczenia połykania (cel: nauka prawidłowego sposobu połykania)
 • ćwiczenia oddechowe (cel: kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, uświadomienie różnicy pomiędzy fazą wdechu i wydechu, wydłużenie fazy wydechowej)

– nauka prawidłowej pozycji spoczynkowej języka

– ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny i przygotowujące artykulatory do wywołania konkretnej głoski:

 • ćwiczenia żuchwy, policzków, warg, języka, podniebienia miękkiego (cel: wypracowanie precyzyjnych ruchów artykulatorów oraz umiejętności świadomego kierowania nimi, nabycie sprawności czucia ruchów i położenia narządów mowy w jamie ustnej)
 • ćwiczenia fonacyjne (cel: ochrona aparatu głosowego przed nadmiernym przeciążeniem przez umiejętne kierowanie głosem, ustalenie tzw. miękkiego nastawienia głosu)
 • ćwiczenia słuchowe (cel: nabycie sprawności identyfikowania i różnicowania bodźców słuchowych w wypowiedziach słownych, a także nabycie umiejętności utożsamiania i różnicowania fonemów, co wpływa na prawidłowe rozumienie i realizowanie wypowiedzi słownych)

– wywołanie głoski w izolacji

– utrwalanie głoski w sylabach, wyrazach, zdaniach, dłuższych wypowiedziach i wierszach

– realizacja głoski w wypowiedziach spontanicznych

– ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych.

b) Rozwijanie i wzbogacanie słownictwa czynnego.

c) Kształtowanie umiejętności posługiwania się formami fleksyjnymi i gramatycznymi.

d) Kształtowanie umiejętności rozumienia i budowania zdań poprawnych gramatycznie.

Rozwijanie językowej sprawności komunikacyjnej:

 1. językowej sprawności społecznej
 2. językowej sprawności sytuacyjnej
 3. językowej sprawności pragmatycznej.

Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną:

 • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego
 • ćwiczenia logorytmiczne
 • ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka.
ZAJĘCIA GRUPOWE

Profilaktyka logopedyczna to wszelkie działania zapobiegające powstawaniu i utrwalaniu zaburzeń w procesie komunikacji językowej.

Cele grupowych zajęć logopedycznych:

 • usprawnianie pracy artykulatorów
 • nauka prawidłowego oddychania i właściwego gospodarowania oddechem
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych form gramatycznych
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozbudzanie ciekawości aktywnością słowną
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • doskonalenie pamięci i rozwijanie wyobraźni
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Metody pracy:

 • metody logopedyczne (fonetyczne, mechaniczne, słowne, oglądowe, wrażeń dotykowych, gesty umowne)
 • metody aktywności ruchowej
 • metody pedagogiki zabawy
 • metoda wzmocnień pozytywnych.

Formy pracy:

 • zajęcia grupowe realizowane w każdej grupie przedszkolnej.

Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka:

 1. ćwiczenia oddechowe: pogłębianie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, nauka prawidłowego gospodarowania oddechem
 2. ćwiczenia fonacyjne: nauka właściwego posługiwania się głosem
 3. ćwiczenia logorytmiczne (słowno-muzyczno-ruchowe): kształtujące poczucie rytmu, pobudzające do ruchu całe ciało, a poprzez to usprawniające aparat mowy
 4. ćwiczenia słuchowe: kształtujące umiejętność precyzyjnego słyszenia i różnicowania najmniejszych elementów składowych mowy (wyodrębnianie z mowy wyrazów, w wyrazach – sylab, w sylabach – głosek)
 5. ćwiczenia artykulacyjne: przygotowujące narządy mowy do prawidłowej artykulacji wszystkich głosek.

Ocena skuteczności podjętych działań:

 • dokonywana na bieżąco na podstawie obserwacji dzieci podczas zajęć, ich aktywności i zainteresowania tematyką zajęć.

 

Opracowała: Katarzyna Roszkowska-Świerczek (logopeda)

SCENARIUSZE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Przykładowe scenariusze zajęć logopedycznych grupowych, prowadzonych przez logopedę Katarzynę Roszkowską-Świerczek z dziećmi przedszkolnymi: