Placówka nasza powstała 1 września 1992 r. Osobą prowadzącą Przedszkole jest dyrektor mgr Agnieszka Wojas.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka; przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:

 • kompetentnych nauczycieli i wychowawców,
 • opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,
 • warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji,
 • poszanowanie praw dziecka,
 • funkcjonalne i estetyczne sale zajęć.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. U nas dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości.

Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze przedszkole:

 • wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji;
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców;
 • wspiera aktywność poznawczą i twórczą;
 • uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
 • wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni;
 • wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;
 • wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami;
 • wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka;
 • otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka;
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra, dbająca o własne doskonalenie zawodowe i pedagogiczne poprzez aktywne korzystanie ze szkoleń, kursów i warsztatów, co przekłada się na jakość pracy z dziećmi. Nauczyciele stwarzają dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy, szczególnie w aspekcie ich rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym je świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy i środków oraz narzędzi dydaktycznych. Stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Nasz przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

Przedszkole jest placówką 3-oddziałową, w której funkcjonują cztery oddziały przedszkolne z podziałem na wiek dzieci:

 • Oddział I – 3- 4-latki
 • Oddział II – 4-5-latki
 • Oddział III – 5-6-latki.

W każdym oddziale pracują dwie nauczycielki oraz pani woźna. Dodatkowo w oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

W Przedszkolu zatrudnieni są specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog specjalny,dzięki czemu dzieci z różnymi zaburzeniami są pod stałą, fachową opieką.

Obecnie w naszym przedszkolu prowadzona jest inwestycja budowlana "Przebudowa Przedszkola nr 148 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu", w wyniku której budynek oraz teren wokół przechodzi gruntowny remont i przebudowę. Po ukończeniu w/w inwestycji placówka zapewni miejsca dla 150 dzieci w wieku przedszkolnym (6 oddziałów).