MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. Dbamy o higienę jamy ustnej.
 2. Zagrożone gatunki oraz jak dbać o przyrodę.
 3. Idzie wiosna.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej oraz literowej wyrazów,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznanie i utrwalanie litery W, Z, Ś,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porównywania liczebności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi i koncentracji,
 • ćwiczenia wypowiadania się na temat ilustracji i wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbania o przyrodę,
 • zapoznanie z wybranymi zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt,
 • zachęcanie dzieci do segregowania śmieci,
 • wzbogacanie wiedzy na temat ochrony środowiska,
 • wdrażanie do dbania o higienę jamy ustnej,
 • zapoznanie z prawidłowym sposobem mycia zębów,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje bezpieczeństwo.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieciaki Mleczaki.
 2. W świecie wartości.
 3. W cyberprzestrzeni.
 4. Zawody.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie dzieci z internetem,
 • poszerzanie wiedzy na temat komputerów, internetu oraz innych narzędzi technologicznych,
 • rozwijanie zainteresowań technologicznych,
 • zapoznanie z możliwościami edukacyjnymi internetu oraz narzędzi technologicznych,
 • uwrażliwianie na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci,
 • zapoznanie z prawidłowym sposobem reagowania na niebezpieczne sytuacje związane z korzystaniem z internetu i narzędzi technologicznych,
 • tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia oraz umiejętność skupienia uwagi,
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Walentynek,
 • promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci,
 • zachęcanie do picia mleka,
 • zapoznanie ze sposobem produkcji mleka,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań,
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń przeżyć i uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,
 • tworzenie okazji do odgrywania różnych ról w sytuacjach interpersonalnych,
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • zachęcanie dzieci do podejmowania prób planowania swoich działań.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Co można robić zimą?
 2. Tik, tak – mija czas.
 3. Moi dziadkowie.
 4. Zimowe sporty.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu; rozumienie pojęcia czasu,
 • utrwalanie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych,
 • utrwalanie znajomość nazw miesięcy i informacji o ich przemienności,
 • poznanie kalendarza i sposobów odmierzania czasu,
 • doskonalenie umiejętność posługiwania się takimi przyimkami, jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze,
 • utrwalanie poznanych liter w różnych sytuacjach zabawowych i zadaniowych,
 • poszerzanie wiedzy na temat obszarów polarnych,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą,
 • rozwijanie zachowania sprzyjającego zdrowiu – hartowanie,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń,
 • rozumienie pojęcia: starszy, młodszy – wymienianie starszych i młodszych członków rodziny,
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w wyglądzie człowieka wraz z upływem czasu,
 • kształtowanie swojej wrażliwości na potrzeby osób starszych,
 • śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie,
 • porządkowanie i opowiadanie historyjki obrazkowej złożonej z 6-8 elementów, uwzględniając zauważone związki przyczynowo-skutkowe,
 • rozpoznawanie zimowych dyscyplin sportowych,
 • kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych,
 • budowanie dłuższych wypowiedzi na określony temat, np. ilustracji, obejrzanego teatrzyku, jakiegoś wydarzenia.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Zimo, gdzie jesteś?
 2. Idą święta.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • szukanie oznak zimy w przyrodzie,
 • uwrażliwianie dzieci na zmiany klimatyczne,
 • kształtowanie postawy dbania o środowisko,
 • kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja,
 • oglądanie dekoracji świątecznych, słuchanie utworów związanych z obchodzeniem Mikołajek,
 • kształtowanie empatii dla innych, gdy przeżywają smutne chwile,
 • kształtowanie postawy radości przyjmowania prezentów i obdarowywania nimi innych,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat,
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej i poczucia rytmu, orientacji przestrzennej, orientacji na kartce z wykorzystaniem całej przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się i wyciągania wniosków poprzez odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń,
 • rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej,
 • utrwalenie poznanych liter,
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i wyobraźni ruchowej poprzez ilustrowanie ruchem treści utworu, uwrażliwianie na różne barwy dźwięku.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie baśni.
 2. Muzyka jest wszędzie.
 3. Poznajemy przyrodę.
 4. Mali naukowcy.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,
 • wzbogacanie słownictwa u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się,
 • wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie oraz higienę osobistą,
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność utrzymywania porządku,
 • zachęcanie do spożywania warzyw i owoców,
 • rozwijanie prawidłowej postawy ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
 • rozwijanie zainteresowań techniką,
 • wykonywanie doświadczeń,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i muzycznych dzieci,
 • ćwiczenia umiejętności matematycznych,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania,
 • utrwalenie poznanych liter oraz głosek,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolności manualnych,
 • zachęcanie dzieci do rysowania z wyobraźni.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Dary Jesieni.
 2. Jesień w sadzie i lesie.
 3. Dbamy o przyrodę.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o obecnej porze roku,
 • zapoznanie z popularnymi gatunkami roślin i zwierząt występujących w parku i w lesie,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody w okresie jesieni,
 • uświadomienie konieczności ochrony przyrody,
 • kształcenie krytycznego stosunku do wszelkich przejawów wandalizmu, czy działania na szkodę przyrody,
 • pogłębienie wiadomości na temat zjawisk pogodowych, charakterystycznych dla bieżącej pory roku,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych oraz owoców i warzyw,
 • uświadomienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia,
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem przez globalne czytanie wyrazów,
 • doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji oraz wyodrębniania podzbioru,
 • zrozumienie procesów i zmian zachodzących w roślinach w związku z przygotowaniem do zimy,
 • wzbudzenie przeżyć estetycznych w kontakcie z przyrodą i sztuką,
 • doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania gier planszowych,
 • dostrzeganie wartości świadczących o pięknie wewnętrznym człowieka,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • uświadomienie konieczności dbania i szanowania dóbr naturalnych i materialnych w otoczeniu człowieka,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych, umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Moje przedszkole.
 2. Pamiątki z wakacji.
 3. Ruch uliczny.
 4. To ja.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integrowanie grupy,
 • ustalenie i omówienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • kształtowanie umiejętności analizy sylabowej,
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych,
 • ćwiczenia orientacji swojego ciała w przestrzeni,
 • określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • uwrażliwianie na przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wprowadzenie litery O.