W związku z trwającą w kraju pandemią COVID-19 i występującym zagrożeniem zakażenia, w naszej placówce została opracowana i wprowadzona "Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 148 w Warszawie w przypadku stwierdzenia zakażenia Covid-19". Prosimy o zapoznanie się z jej treścią:


W związku z wprowadzeniem od 10.10.2020 r. żółtej strefy w kraju z powodu trwającej pandemii COVID-19 wprowadza się aneks do obowiązującej w naszym przedszkolu „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 148 w Warszawie – aktualizacja 4”, zawierający dodatkowe zapisy, dotyczące organizacji pracy naszej placówki. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:


W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w okresie trwającej pandemii koronawirusa informujemy, że w naszej placówce zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa, opracowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz przez nasze przedszkole, które obowiązywać będą od 1 września br. do odwołania.

Procedury miejskie:

Procedury przedszkolne uszczegółowione:

Prosimy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków o zapoznanie się z ww dokumentami, przestrzeganie i stosowanie się do zapisów w nich zawartych.

Jednocześnie informujemy, że przyprowadzając dziecko do przedszkola, w pierwszym dniu należy przynieść wydrukowane, wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów poniższe oświadczenia i deklarację:

Bez powyższych dokumentów dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.


W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków zostały opracowane system oraz procedury bezpieczeństwa, obowiązujące w naszym Przedszkolu. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią, zawartą w niżej prezentowanych dokumentach:


W związku z otwarciem przedszkola z dniem 18 maja br. w okresie trwającej pandemii koronawirusa informujemy, że w naszej placówce zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa, opracowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz przez nasze przedszkole.

Procedury miejskie:

Procedury przedszkolne uszczegółowione:

Wszystkie powyższe procedury obowiązują w naszym przedszkolu od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania. Prosimy wszystkich rodziców naszych przedszkolaków o zapoznanie się z ww dokumentami, przestrzeganie i stosowanie się do zapisów w nich zawartych.