CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla.
 2. Indianie i kowboje.
 3. Idą wakacje!

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat zwierząt mieszkających w dżungli i oceanie,
 • nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków, w jakich żyją,
 • zapoznanie ze zwyczajami ludzi z różnych zakątków świata,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci,
 • łączenie ruchu ze śpiewem,
 • zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • zachęcanie dzieci do swobodnej ekspresji przy muzyce,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się na wycieczce oraz w czasie podróży autokarem,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się oraz słuchania siebie nawzajem.

MAJ

Tematy kompleksowe:

 1. Rowerowy Maj.
 2. Mały Europejczyk.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • zapoznanie z akcją „Rowerowy maj”,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami rowerów,
 • omówienie wyglądu roweru i jego podstawowego wyposażenia,
 • utrwalenie numerów alarmowych,
 • przypomnienie ciekawostek na temat pracy strażaka, policjanta, lekarza,
 • zapoznanie z niebezpiecznymi zawodami,
 • utrwalanie wiadomości na temat najważniejszych, najbardziej znanych miejsc w Europie,
 • zapoznanie z ideą Unii Europejskiej,
 • zapoznanie z wyglądem flagi Unii Europejski oraz jej hymnem,
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie przynależności narodowej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat swojego kraju.

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Dookoła świata.
 2. Mały Europejczyk.
 3. Wielkanoc.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • rozwijanie przynależności narodowej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat swojego kraju,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i geograficznych,
 • poszerzanie wiedzy na temat Europy,
 • zapoznanie z hymnem i flagą Unii Europejskiej,
 • zapoznanie ze sposobem czytania mapy,
 • zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,
 • doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym,
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej,
 • rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek,
 • wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów grzecznościowych,
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych.

MARZEC

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Wszystko rośnie.
 3. Pracowite ptaki.
 4. Nasi pupile.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny,
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
 • uświadamianie następstwa dni tygodnia,
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
 • zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach,
 • wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników,
 • wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
 • rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej,
 • rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu,
 • rozwijanie słownika czynnego dziecka,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
 • zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym,
 • rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek,
 • zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji,
 • zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu,
 • doskonalenie percepcji słuchowej : wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich, nazywanie,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych,
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

LUTY

Tematy kompleksowe:

 1. Kim chcę zostać, jak dorosnę.
 2. Niech żyje Karnawał!
 3. Wehikuł czasu.
 4. W prehistorycznym lesie.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskanie, tupanie, stukanie…) do akompaniamentu podczas słuchania lub śpiewania piosenek,
 • doskonalenie umiejętności liczenia i prawidłowego posługiwania się liczebnikami w pracy,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej; zachęcanie do tworzenia własnych prac plastycznych,
 • poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, zwrócenie uwagi na ich ubiór; nazywanie narzędzi pracy,
 • poznanie tradycji związanej z organizowaniem balów w karnawale,
 • rozwijanie czynnego słownika dziecka,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności,
 • kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji,
 • wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej,
 • rozwijanie umiejętności improwizowania,
 • rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania,
 • dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem,
 • zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych,
 • stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców,
 • zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Ludzie i zwierzęta dalekiej północy.
 2. Wszędzie biało.
 3. Dziadek i Babcia.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie kreatywności przez zachęcanie do tworzenia różnorodnych kompozycji z mozaiki geometrycznej,
 • doskonalenie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi na określony temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk pogodowych występujących zimą,
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania palców, używania liczebników głównych i porządkowych (w zakresie 5),
 • tworzenie zbiorów równolicznych,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, doskonalenie spostrzegawczości słuchowej,
 • poznawanie właściwości lodu na podstawie samodzielnie przeprowadzonych obserwacji, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk występujących w otoczeniu zimą (mroźne wzory na oknach),
 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej przez rozpoznawanie głosów damskich, męskich i dziecięcych,
 • rozwijanie analizy sylabowej,
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej,
 • utrwalanie znajomości schematu ciała, próby rysowania postaci człowieka,
 • wdrażanie do poprawnego używania określeń: dwie ręce, nogi; dwoje oczu, jedna głowa, jeden nos,
 • kształcenie poczucia rytmu, kształcenie wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy.

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Hu, hu ha! Zima... nie jest zła?
 2. Idą Święta, czas pomyśleć o prezentach.
 3. To, co Tygrysy lubią najbardziej 😉

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • ćwiczenia umiejętności recytatorskich i wokalnych,
 • przygotowania do występu na uroczystość choinkową,
 • kultywowanie tradycji obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia,
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach i grach,
 • ćwiczenia samodzielności,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i muzycznej.

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 2. Ciekawe zawody.
 3. Matematyka – królowa nauk.
 4. W deszczowe dni nie straszna nam nuda.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do spożywania warzyw i owoców,
 • zapoznanie dzieci ze sposobem uprawy wybranych owoców i warzyw,
 • uświadomienie konieczności spożywania owoców i warzyw, jako źródła witamin i zdrowia,
 • zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • kształtowanie u dzieci postawy pracy i motywacji do działania,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania zbiorów oraz klasyfikowania przedmiotów,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • kształtowanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych z jednoczesnym aktywizowaniem do niesienia pomocy w konkretnych sytuacjach.

PAŹDZIERNIK

Tematy kompleksowe:

 1. Wyraźni na drodze.
 2. Eureka – eksperymentujemy.
 3. Idzie jesień.
 4. Halloween – let's play together.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy,
 • zapoznanie dzieci z wiedzą na temat podstawowych zasad poruszania się w ruchu drogowym,
 • praktyczna nauka pożądanych zachowań związanych z poruszaniem się chodnikami i wzdłuż jezdni, przechodzeniem przez ulicę w miejscach oznakowanych,
 • zapoznanie ze sposobem prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych w celu poprawy widoczności na drodze,
 • zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi,
 • wskazanie prawidłowych i negatywnych zachowań się w ruchu drogowym,
 • rozbudzanie zainteresowań nauką,
 • wykonywanie ciekawych doświadczeń oraz omawianie ich,
 • zachęcanie dzieci do próby przewidywania efektów wykonywanej czynności,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami praw fizyki,
 • kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania oraz klasyfikowania przedmiotów,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • nauka piosenek i wierszyków o tematyce jesiennej,
 • ekspozycja na język angielski,
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia Halloween w innych krajach,
 • wzbogacanie języka dzieci, poszerzanie słownictwa.

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 1. Witaj przedszkole.
 2. Tygrysy to my!
 3. Świat oceanów.
 4. Niezwykła przyroda.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • integracja grupy,
 • ustalenie oraz utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu oraz w grupie przedszkolnej,
 • podpisanie kodeksu przedszkolaka,
 • zapoznanie z salą oraz kącikami aktywności,
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa w przedszkolu oraz poza nim,
 • zachęcanie do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,
 • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt,
 • słuchanie ciekawostek o świecie oceanów,
 • zapoznanie z niezwykłymi roślinami oraz zwierzętami świata,
 • ekspozycja na język angielski przez zabawę i piosenki,
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem,
 • kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się oraz opisywania przedmiotów, sytuacji,
 • ćwiczenia koncentracji uwagi oraz percepcji wzrokowo – ruchowej.